Ders İçerikleri

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

YIL 1, SÖMESTR 1 (GÜZ)

 

Kod                             : IKT-575

Dersin Adı                   : İktisada Giriş

Sömestr                       : 1. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 4

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği: Ekonomik kavramlar, ekonomi biliminin ana başlıkları, ana ve alt dallar, fiyat teorisi kavramı, fiyat teorisinin kapsadığı konular. Marjinal fayda, marjinal ürün kavramları, arz – talep, arz – talep kaymaları, elastikiyet kavramı. Piyasalar, piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizması, rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasaları, firma gelirleri, firma maliyetleri, firma dengesi, farklı piyasa türlerinde firma dengesi. Makro iktisadi analize giriş, temel kavramlar, tüketim, tasarruf, yatırım fonksiyonları, makro iktisadi dengelerin oluşumu. Keynes öncesi ve sonrası karşılaştırmalı analizler, para iktisadi ile ilgili temel kavramlar. Milli gelirin reel ve parasal dengesi, açık ekonomi, açık ekonomide denge, milli gelir, uluslararası iktisadi ilişkiler.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

                                              

Kod                             : ISL-161

Dersin Adı                   : İşletme Bilimine Giriş

Sömestr                       : 1. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 4

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği: İşletmenin temel fonksiyonları, İşletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, İşletmeler ve çevreleri, Girişimcilik, İşletmenin amaçları, Fizibilite etütleri, Firmalar arası işbirlikleri.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 
 

Kod                             : TRZ-163

Dersin Adı                   : Turizmde İletişim

Sömestr                       : 1. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 4

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             :İletişim Kavramı ve İletişim Süreci, İletişim Çeşitleri, Etkin İletişim,  Sözlü İletişim, Sözlü İletişim Araçları, Sözsüz İletişim (Beden Dili), iş görüşmesi,  Yazılı İletişim Araçları, Özgeçmiş Hazırlama, Görsel - İşitsel İletişim, Diğer İletişim Araçları.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-161

Dersin Adı                   : Genel Turizm

Sömestr                       : 1. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 4

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             : Turizm kavramına genel bir bakış,  Turizm Hareketlerinin Nedenleri,  Turizmin gelişmesi ve eğilimler,  Turizmin türleri,  Uluslararası ve Ulusal Turizm Örgütleri, Turizmin ekonomideki yeri, Turizm arzı,  Turizm talebi,  Turizm ürünü,  Turizmde bölgesel yoğunlaşma, Turizm endüstrisi,  Turizm ticareti ve pazarlaması,  Turizm politikası, Turizmde Güncel değerlendirme.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-165

Dersin Adı                   : English Elementary I

Sömestr                       : 1. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 6 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 8

 

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : İngilizce

Dersin İçeriği 01. Hafta Unit 1 Verb to be – Present, Possessive Adjectives 02. Hafta Possessive ‘s, Verbs have/go/live/like 03. Hafta Unit 2 Present Simple 1 04. Hafta Questions and Negatives 05. Hafta Unit 3 Present Simple 2. Adverbs of frequency Unit 4 There is/ are 06. Hafta Some/ any/a lot of; this/that/ these/those 07. Hafta Unit 5 Can/can’t 08. Hafta Adverbs 09. Hafta Was/were/could, was born 10. Hafta Unit 6 Past Simple 1 11. Hafta Negatives 12. Hafta Time expressions 13-14. Hafta Revision.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : ATA-160

Dersin Adı                   : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Sömestr                       : 1. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 2

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             :Kavramsal açıklamalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve bunun nedenlerinin irdelenmesi. Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in ulusal mücadele hareketleri. İç ayaklanmalar, devrimler: öncü devrimler ve gelişen devrimler.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : ING-101

Dersin Adı                   : İngilizce I

Sömestr                       : 1. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 2

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : İngilizce

Dersin İçeriği             : This course is to develop freshman students’ English academic reading skills and make them autonomous, critical readers.  The course also aims at equipping students with basic study skills they will need throughout their academic life.  Students are encouraged to reflect on what they read and what they do to become critical thinkers.  The course reinforces academic reading skills (finding the main idea, skimming, scanning, inferring information, guessing vocabulary from context, etc.) through reading selections on a variety of topics. It also aims at developing critical thinking, which enables students to respond to ideas in a well-organized written format. Other reading related writing skills such as paraphrasing and summarizing are also dealt with

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

Kod                             : TUR-170

Dersin Adı                   : Türk Dili I

Sömestr                       : 1. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 2

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği              : Türk dili dersinin niteliği, tanıtımı, amaçları ve değerlendirme biçimi, diğer dersler içindeki yeri ve önemi. Konuşma dili, yazı dili ve diğer şekilleri, dillerin doğuşu, insan ve toplum hayatındaki önemi, dile sevgi – saygı. Türkçenin yeryüzündeki diller arasındaki yeri, Türkçe üzerindeki çalışmalar, özelliği ve güzelliği. Türk dilinin tarihi gelişmesi ve devreleri, gelişmiş dilin kelime serveti, kelime çeşitleri ve gelişmiş bir dilin kolları.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 
                                                                      

           

 
YIL 1, SÖMESTR 2(BAHAR)

 

Kod                             : HUK-611

Dersin Adı                   : Hukukun Temel Kavramları

Sömestr                       : 1. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 3

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği : Hukukun Temel Kavramları dersinde; hukuk kavramı hakkında genel bir bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Dersin içeriğinde, hukukun ortaya çıkışı ve işlevi, hukukta yer alan genel kavramlar, teoriler, Türk hukukunun kaynakları ve temel kavramları, hukuk muhakemesinin esasları, adalet ve eşitlik ilkeleri yer almaktadır. Program öğrencilerine hukuk konularını araştırma ve çözme yönünde yetenek kazandırmayı hedeflemektedir.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : İŞL-592

Dersin Adı                   : Genel Muhasebe

Sömestr                       : 1. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 4

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği Muhasebenin tanımı ve işlevleri, muhasebeyle ilgili taraflar, muhasebenin temel kavramları, temel mali tablolar, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe hesabı, aktif hesaplar, pasif hesaplar, gelir, gider hesapları mizanlar, tekdüzen hesap planı, muhasebede defter tutma uygulamaları, muhasebe belgeleri, nazım hesaplar."Tekdüzen Muhasebe Sistemi" esasına göre işletmelerdi dönem içi işlemlerin muhasebeleştirilmesi, gelir tablosu ve genel geçici mizanın düzenlenmesi

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-166

Dersin Adı                   : English Elementary II

Sömestr                       : 1. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 6 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 8

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : İngilizce

Dersin İçeriği             : 01. Hafta Unit 7 Past Simple; Time expressions; Adverbs 02. Hafta Reading; Listening; Everyday English 03. Hafta Unit 8 Count and uncount nouns; some/any; I like/I’d like 04. Hafta Reading; Listening; Everyday English 05. Hafta Unit 9 Have got/has got 06. Hafta Comparatives & Superlatives 07. Hafta Reading; Listening; Everyday English 08. Hafta Unit 10 Prepositions; Present Continuous; Something/nothing 09. Hafta Reading; Listening; Everyday English 10. Hafta Unit 11 Going to; 11. Hafta Infinitive of Purpose; Possessive Pronouns 12. Hafta Reading; Listening; Everyday English 13. Hafta Unit 12 Present Perfect/ever/never/yet/just/been/gone;get/take 14. Hafta Reading; Listening; Everyday English 15. Hafta Revision

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod     : TRZ-164

Dersin Adı      : İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Sömestr          : 1. Sınıf, Bahar

Dersin Türü    : Zorunlu

Saat/Hafta      : 6 Ders/Hafta

ECTS Kredisi : 8

Öğr. Üyesi      :

Dil                   : Türkçe

Dersin İçeriği : İş Sağlığının Sosyal Boyutu / İşyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları Ve Belgeler / İşyerinde Meslek Hastalıklarını Oluşturan Fiziksel Ve Kimyasal Faktörler / SSK Mevzuatına Göre Sağlık Mevzuatı / işyerinde Ortak Sağlık Birimi / Gürültünün, Titreşimin Sağlığa Etkileri Ve Önlemleri / İşyerinde Gürültü Haritasının Düzenlenmesi / İş Ortamında Tozlar, Gazlar Ve Etkileri /İş sağlığının hukuksal boyutu

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod     : TRZ-162

Dersin Adı      : Turizm Ekonomisi

Sömestr          : 1. Sınıf, Bahar

Dersin Türü    : Zorunlu

Saat/Hafta      : 6 Ders/Hafta

ECTS Kredisi : 8

Öğr. Üyesi      :

Dil                   : Türkçe

Dersin İçeriği : Turizm ekonomisi ile ilgili temel kavramlar ve kuramların açıklanması, Turizm ürünün oluşumu, kaynakları, bu kaynakların kullanımı ve kontrolünün tartışılması,  Turizm arzının ve özelliklerinin örnekler geliştirerek öğrenilmesi, Seyahate yönlendiren etmenlerin ve ayrıca turizm çekiciliklerinin açıklanması, Turizm arzının zaman faktörünün, arzın esnekliğinin ve ekonomik ölçütlerin öğrenilmesi, Turizm talebi, talebin özellikleri ve turizm talebini etkileyen ve sınırlayan etmenlerin örneklerle tartışılması, Turizm pazarı, turizm talebinin analizi ve turizm talebini etkileyen etmenler, Turizmin ulusal ekonomiye katkısını ortaya koyan yöntemler ve turizmin yarattığı ekonomik sonuçların öğrenilmesi, Turizm sektörüne devletin müdahalesi ve devletin rolünün tartışılması, ulusal turizm politikalarının açıklanması, Turizmin ulusal ekonomi ve dış ödemeler dengesine olan etkileri ile birlikte gelir ve katma değer yaratıcı özelliklerinin öğrenilmesi, Turizmin reel ekonomi üzerinde yarattığı etkilerin tartışılması, turizmin çarpan etkisi kavramının açıklanması, Turizmin mal ve hizmetlerin fiyatına etkisi ve ayrıca devalüasyon ve enflasyonun turizm ekonomisinde yaratacağı etkiler, Turizmin ekonominin diğer sektörleri üzerine etkilerinin öğrenilmesi ve turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

Kod                             : ATA-260

Dersin Adı                   : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Sömestr                       : 1. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 2

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             : Devrimler, öncü devrimler ve gelişen devrimler ile sonuçları. Türkiye'de laik devletin oluşum süreci, Türkiye'de demokrasinin gelişimi, Türk çağdaşlaşmasının dinamikleri, Ermeni ve Kıbrıs sorunu

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TUR-270

Dersin Adı                   : Türk Dili II

Sömestr                       : 1. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 2

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             : İmlâ ve noktalamalar, düşünce yolları, kompozisyon ve çeşitleri. Yazılı ve sözlü kompozisyonda dikkat edilecek noktalar, anlatım yolları, düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım ağızları, anlatım bozuklukları (yanlışları), cümle, Türkçe cümle mekanizmaları ve çeşitleri, eksik öğeli cümleler, kelime, Türkçede mana ve vazife bakımından kelimeler ile özellikleri

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : ING-102

Dersin Adı                   : İngilizce II

Sömestr                       : 1. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 2

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : İngilizce

Dersin İçeriği             : English II is offered as a continuation of English I. This course is designed to improve students’ academic skills and prepare them for English II-VII. The course reinforces academic writing skills. In this course students write different types of essays based on the ideas they are exposed to in the reading selections. The emphasis is on the writing process in which students go through many stages from brainstorming and outlining to producing a complete documented piece of writing

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

                                                          

Kod                             : ING-112

Dersin Adı                   : İngilizce II

Sömestr                       : 1. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : YÖK

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 2

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe-İngilizce

Dersin İçeriği: English 112 is offered as a continuation of English 110. This course is designed to improve students’ academic skills and prepare them for English 210 and 211. The course reinforces academic writing skills. In this course students write different types of essays based on the ideas they are exposed to in the reading selections. The emphasis is on the writing process in which students go through many stages from brainstorming and outlining to producing a complete documented piece of writing.

 

Kod                             : TUR-270

Dersin Adı                   : Türk Dili II

Sömestr                       : 1. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : YÖK

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 2

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği: İmlâ ve noktalamalar, düşünce yolları, kompozisyon ve çeşitleri. Yazılı ve sözlü kompozisyonda dikkat edilecek noktalar, anlatım yolları, düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım ağızları, anlatım bozuklukları (yanlışları), cümle, Türkçe cümle mekanizmaları ve çeşitleri, eksik öğeli cümleler, kelime, Türkçede mana ve vazife bakımından kelimeler ile özellikleri.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : EGT-801

Dersin Adı                   : İşaret Dili

Sömestr                       : 1. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 3

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             : İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak. İşaret dilini aktif kullanır ve kendi çalışmalarını alandaki ve dıştaki gruplara aktarır. İşaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

          İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

(Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı)

 
                                                                                                                   YIL 2, SÖMESTR 1 (GÜZ)

 

 

Kod                             : TRZ-273

Dersin Adı                   : Arkeoloji Ve Sanat Tarihi

Sömestr                       : 2. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği: Arkeolojinin kavramı ve gelişim süreci, Arkeolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkileri, Kronoloji, mimari, kentler ve yapı tipleri, sivil, sosyal, kültürel, ticari, dinsel ve ölü yapıları, teknik ve malzemeler anlatılacaktır. Arkeoloji biliminde kullanılan mimari, heykel ve seramik ile ilgili kavramlar anlatılacaktır. Urartu ve Pers Tarihi, Kültürü ve Anadolu'daki varlığı anlatılacaktır. Pisidia tarih, Pisidia Bölgesi kentlerinin siyasal ve sosyal yapıları anlatılacaktır. Sanat tarihi kavramı ve sanat türleri, Kültür ve sanat ilişkisi, Hitit sanatı, Frig sanatı, Lidya sanatı, Roma sanatı, Materyalizm ve Barok sanatı anlatılacaktır.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-267

Dersin Adı                   : Turizm Hukuku

Sömestr                       : 2. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği: Hukuk ve Turizmle İlgili Temel Kavramlar, Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler, Turizm Çeşitlerine Göre Yasalar, Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesine Yönelik Hukuksal Düzenlemeler, Çevre ve Turizm, Turizm İşletmeciliği İle İlgili Turizm Mevzuatı, Turizm Hukuku Kapsamındaki Sözleşmeler, Turizmde Tüketici Hakları, Turizm İle İlgili Diğer Mevzuat

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod     : TRZ-275

Dersin Adı      : Bilişim Teknolojilerine Giriş

Sömestr          : 2. Sınıf, Güz

Dersin Türü    : Seçmeli

Saat/Hafta      : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi : 5

Öğr. Üyesi      :

Dil       : Türkçe

Dersin İçeriği: Bu derste öğrencilere Excel, Internet ve Arama Makinelerinin kullanımı öğretilmektedir. Bu dersin sonunda, öğrencinin data analizi ve problem çözmede (spreedshcets) kullanımı mümkün olabilmektedir.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-263

Dersin Adı                  : Turizm Pazarlaması

Sömestr                      : 2. Sınıf, Güz

Dersin Türü               : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi            : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği : Pazarlamaya giriş ve pazarlama hakkında genel bilgiler, Pazarlamanın tarihsel gelişim süreci, Pazarlama anlayışları. Turizm pazarlamasına giriş ve gelişimi, Turizm pazarlamasının özellikleri ve hedefleri, Turizm pazarının yapısı, Turistlerin satın alma davranışları, Turizm işletmelerinde Pazar bölümlemesi, Pazar ve pazarlama stratejileri, Turizm pazarlama karması elemanları, pazarlama araştırmaları ve stratejileri, Turistik ürün planlaması ve stratejileri, Turistik ürün yaşam dönemleri ve stratejileri, Turizmde fiyatlandırma kararları, Fiyatlandırma yöntemleri ve stratejileri, Turizmde dağıtım kanalları ve dağıtım çeşitleri, Dağıtım stratejileri, Turizm işletmelerinde tutundurma kavramları, Tutundurma yöntemleri ve stratejileri, Turizmde pazarlama araştırması, Pazarlama araştırması süreçleri ve yöntemleri ve pazarlama araştırma alanları, Turizmde stratejik planlama ve yönetim, Planlama yöntemleri ve süreçleri, Turizmde destinasyon yönetiminin tanımı ve önemi, Destinasyon planlaması ve imaj yaratma yöntemleri, Pazarlama denetimi ve performans ölçümü, Pazarlama denetim işlevleri ve türleri, Performans değerlendirme yöntemleri, Turizm pazarlama politikaları ve ilkeleri, Pazarlama politikalarının amaçları, bölümleri ve stratejileri, Uluslararası turizm pazarlaması politikaları ve pazara girme stratejileri, Turizm işletmelerinde güncel yaklaşımlar konuları detaylı şekilde incelenecektir.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

Kod                             : TRZ-271

Dersin Adı                   : Alternatif Turizm

Sömestr                       : 2. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  : Doç. Dr. Şirvan Şen DEMİR

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği: Alternatif Turizmin Tanımı, Amacı, Kapsamı ve Çeşitleri, Alternatif Turizm ve Gelişme Alanları, Turistik Ürün Çeşitlendirme, Türk Turizminde Turistik Ürün Çeşitlendirme, İnanç Turizmi, Kültür Turizmi, Doğa Turizmi, Sağlık Turizmi, Türkiyenin Alternatif Turizmde Avantajları ve Dezavantajları, Kongre Turizm, Golf Turizmi ve Yat Turizmi anlatılacaktır.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-277

Dersin Adı                   : Turizmde Ulaştırma Sistemleri

Sömestr                       : 2. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği: Ulaştırmanın turizm ve turizmin gelişmesiyle ilişkileri, Ulaştırma şebekesinde ekonomiklik ile ilgili değerlendirmeler, Tarifeli ve tarifesiz seferlerin özellikleri, Ulaştırma politikasında az gelişmişlik kısır döngüsü kavramı, Çeşitli ulaştırma sistemlerinin birbiriyle karşılaştırılması, Ulaştırmanın turizmden nisbi bağımsızlığı ve bunun yarattığı sorunlar, Turizmde ulaştırma şokları ve bunlar karşısında alınabilecek önlemler, Ulaştırma sektörüne devlet müdahaleleri, tarihsel gelişimi ve sonuçları

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

Kod                             : TRZ - 269

Dersin Adı                   : Otel İşletmeciliği

Sömestr                       : 2. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği              : Turizm endüstrisi içerisinde konaklama işletmelerinin yeri ve önemi.  Konaklama işletmelerinin tanımı, temel özellikleri ve tarihsel gelişimi. Konaklama işletmelerinin genel sınıflandırması. Konaklama işletmelerinin Türkiye'de sınıflandırması. Konaklama işletmelerinin çeşitleri ve taşıması gereken nitelikleri. Konaklama İşletmelerinde yönetim teorileri. Konaklama İşletmelerinde yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yürütme). Konaklama İşletmelerinde yönetim fonksiyonları (koordinasyon, kontrol). Konaklama İşletmelerinde organizasyon ilkeleri, bölümlendirme ve organizasyon yapıları. Organizasyonel analiz ve odalar bölümü. Organizasyonel analiz ve yiyecek-içecek bölümü. Organizasyonel analiz ve kurmay-destek departmanlar.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-265

Dersin Adı                   :  English Pre-Intermediate I

Sömestr                       : 2. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 6 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : İngilizce

Dersin İçeriği             : English II is offered as a continuation of English I. This course is designed to improve students’ academic skills and prepare them for English II-VII. The course reinforces academic writing skills. In this course students write different types of essays based on the ideas they are exposed to in the reading selections. The emphasis is on the writing process in which students go through many stages from brainstorming and outlining to producing a complete documented piece of writing

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-261

Dersin Adı                   : Turizm İşletmeleri Muhasebesi

Sömestr                       : 2. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             : Konaklama muhasebesi; temel kavramların kavranması, Müşterilere verilen hizmetlerin maliyetinin hesaplama yöntemlerinin öğrenilmesi, dönem sonlarında finansal tabloların hazırlanması konularını kapsar. Konaklama işletmeleri ve muhasebe sistemi, muhasebe organizasyonu, hasılat (gelir) ve tahsilat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, malzeme giderleri ve ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, duran varlıklarla ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesi, yabancı kaynak kullanımı ve muhasebeleştirilmesi, dönem sonu envanter işlemleri, mali tablolar, enflasyon muhasebesi ve konaklama işletmelerinde enflasyon düzeltmesi uygulaması, şirketlerde kuruluş ve sermaye değişikliği işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, şirketlerde kar - zarar dağıtımı ve muhasebeleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

          İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

(Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı)

 
YIL 2, SÖMESTR 2 (BAHAR)

 

Kod                             : TRZ - 264

Dersin Adı                   : Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

Sömestr                       : 2. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği              : Turizm ve seyahat. Seyahat dağıtım sistemleri. Seyahat acenteciliği. Türkiye’de seyahat acenteleri ile ilgili yasal düzenlemeler. Seyahat acentalarında örgütsel yapı ve fonksiyonlar. Türkiye’de ve Dünyada seyahat acenteleri ile ilgili örgütlenmeler. Seyahat acenteciliği işlemleri. Seyahat Acenteciliğinin Diğer Görevleri. Tur Operatörlüğü Kavramı. Tur Operatörlüğü İşlemleri.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

Kod                             : TRZ - 268

Dersin Adı                   : Önbüro İşlemleri ve Yönetimi

Sömestr                       : 2. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği              : Konaklama İşletmelerinde Önbüro Departmanının Yeri, Önemi ve Görevleri, Konaklama İşletmelerinde Önbüronun Tanımı, Yeri Ve Önemi, Önbüro Departmanının Başlıca Görevleri, Önbüro Departmanı Personelinin Genel Özellikleri Ve Personelin Görev Tanımları Önbüroda Kullanılan Sistemler, Konaklama İşletmesinde Müşterilerin Karşılanması, Yerleştirilmesi ve Ayrılması ile İlgili İşlemler, Önbüro Açısından Yönetim Fonksiyonlarının İncelenmesi, Önbüro Yönetimi ve Diğer Departmanlarla İlişkisi Önbüronun Diğer Departmanlarla İlişkileri, Konaklama İşletmesinde Önbüro Donanımları Çalışma Saatleri ve Otel Güvenlik Sistemleri, Konaklama İşletmelerinde Önbüro Operasyonları ve Yönetimi, Rezervasyon Geliş Şekilleri, Süreci, Kullanılan Formlar, Oda Ayırma Koşulları ve Rezervasyonda İstisnai Durumlar, Rezervasyon Takip Şekilleri, Rezervasyon Cetvelleri (Chart’ları), Rezervasyon Durum Analizleri ve Tahminleme Teknikleri, Müşteri ve Oda Çeşitleri, Oda Satış Teknikleri ve Bir Oda Satışının Temel Safhaları ve Özel Durumlar, Müşteri Hesapları, Çeşitleri ve Özellikleri, İndirim Türleri, Ödeme Şekilleri ve Araçları, Konaklama İşletmelerinde Otomasyon Sistemleri ve Örnek Önbüro Modülleri, Kambiyo Mevzuatı, Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik Hükümleri

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod     : TRZ - 262

Dersin Adı      : Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi

Sömestr          : 2. Sınıf, Bahar

Dersin Türü    : Seçmeli

Saat/Hafta      : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi : 5

Öğr. Üyesi      :

Dil       : Türkçe

Dersin İçeriği              : Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri. Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi. Konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri yöntemler, verimlilik ve uygulama.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ - 272

Dersin Adı                   : Kat Hizmetleri İşlemleri ve Yönetimi

Sömestr                       : 2. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği              : Kat hizmetleri bölümünün tanımı, konaklama işletmeciliğindeki önemi ve diğer bölümlerle ilişkisi, İnsan kaynakları, işgücü devir hızı maliyeti, personel bulma, personel seçme, işe başlatma, eğitim ve performans değerlendirme, Kat hizmetlerinde bölümler arası ve bölüm içi iletişim, bilgisayar ortamında iletişim, Fidelio, Opera, Espresso, Maximo, Kat hizmetleri depo sayımı, dönüşümlü ve dönüşümsüz malzemeler, stok kontrol, temizlik araç ve gereç kontrol yöntemleri, Kat hizmetlerinde planlama, iş programları, envanter planlama, Kat hizmetlerinde organizasyon, iş kotalarını etkileyen unsurlar, programlama, koordinasyon ve denetim yöntemleri Kat hizmetleri iş kontrolü, materyal kontrolü ve performans kontrolü, bütçeleme, bütçenin hazırlanması, kontrolü ve bütçe masraf kalemleri, Cilalama, halı yıkama, ilaçlama, iç mekan ve dış mekan bitki bakımı, kesme çiçek, misafir odalarının dekorasyonu, Kat hizmetleri departmanında hijyen, kişisel hijyen, çamaşır hijyeni, su hijyeni, müşteri ve personel alanlarında hijyen, Kat hizmetleri ve güvenlik, kat hizmetlerinde kaza nedenleri, misafir ve otel eşyalarının korunması, Tekstil seçimi, üniforma, linen bakım sistemi ve işleyişi, Çamaşırhane yönetimi, çamaşır hijyeni, çamaşır ve kir, kuru temizleme, çamaşırhane işlemlerinin kontratla yönetilmesi, Kat hizmetleri standartları, kuralları, kullanılan kelimeler ve misafir ilişkileri değerlendirmesi.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

Kod                             : TRZ-274

Dersin Adı                  : Turizm ve Rekreasyon

Sömestr                      : 2. Sınıf, Bahar

Dersin Türü               : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi            : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği: Turizm, turist kavramları, genel anlamda eğilim ve beklentileri hakkında genel bir bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Boş zaman değerlendirmeye tarihsel açıdan bakış, Boş Zamanın Sınıflandırılması, Çeşitli Toplumlarda Boş Zaman Tüketimi, Kültürel miras ve boş zaman değerlendirme, Boş zaman değerlendirme ve rekreasyon, İnsanların ihtiyaçları ve boş zaman değerlendirmesi, Boş zaman değerlendirmede Devlet ve özel sektörün rolü,  Boş zaman değerlendirme endüstrisinde eğilimler, Rekreasyon yönetiminin prensipleri, Zaman yönetimi, Etkinlik yönetimi, Etkinlik planlaması, Gönüllü sektörlerde boş zaman değerlendirme yönetimi, Rekreasyon ve Boş Zaman Deneyimlerinin Faydaları, Uygulamalı Animasyon Etkinlikleri.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

 

 

 

Kod                             : TRZ - 270

Dersin Adı                   : Yiyecek-İçecek İşlemleri ve Yönetimi

Sömestr                       : 2. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği              : Yiyecek Endüstrisi: Yiyecek-İçecek Hizmetleri Yönetimi. Yiyecek Endüstrisi: Yiyecek-İçecek Pazarlaması. Menü Yönetimi: Beslenme ve Menü, Menü Planlama. Menü Yönetimi: Menü Fiyatlama. Menü Yönetimi: Diğer Unsurlar. Yiyecek-İçecek Üretimi: Satınalma, Teslim alma, Depolama, Üretim. Yiyecek-İçecek Üretimi: Üretim Planlama, Yiyeceklerin Üretim Ön Hazırlığı. Servis: Servis Usulleri. Yiyecek-İçecek Organizasyonlarında Sanitasyon ve Hijyen. Yiyecek-İçecek Kontrolü ve Fiyatlama. Yiyecek-İçecek Hizmetleri Otomasyonu. Banket ve Ziyafet Organizasyonu.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-276

Dersin Adı                   : Anadolu Uygarlıkları

Sömestr                       : 2. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  : Yrd. Doç. Dr. Gülay BULGAN

Dil                               : Türkçe

 

Dersin İçeriği: Anadolu'nun Tarih Öncesi Çağları, Hititler, Geç Hititler, Urartular, Frigler, Lidya (Lydia ) Uygarlığı, İyonya ( İonia ) Uygarlığı, Karia ve Likya Uygarlığı, Helen Uygarlığı, Roma Çağı

Bizans İmparatorluğu Dönemi, Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu Dönem.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-266

Dersin Adı                   :  English Pre-Intermediate II

Sömestr                       : 2. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 6 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : İngilizce

Dersin İçeriği             : 01. Hafta Unit 7 Present Perfect/Past Simple; for/since; Tense Revision 02. Hafta Skills/Word endings; Making conversation 2 03. Hafta Unit 8 Have to; Should; Must 04. Hafta Skills/Words that go together; At the doctor’s 05. Hafta Stop and check 2 06. Hafta Unit 9 Time clauses; First conditional 07. Hafta Skills/Hot verbs make/do/take/get; Directions 08. Hafta Unit 10 Passives 09. Hafta Skills/Verbs and nouns that go together; Telephoning 10. Hafta Unit 11 Second conditional; 11. Hafta Might; Skills/Phrasal verbs; 12. Hafta Exclamations with so and such 13. Hafta Unit 12 Present Perfect Continuous 14. Hafta Skills/Hot verbs bring/take/come/go; Social expressions 15. Hafta Revision

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 


T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

          İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

(Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı)

 
 

 

YIL 3, SÖMESTR 1 (GÜZ)

 

Kod                             : TRZ - 365

Dersin Adı                   : Türkiye Turizm Kaynakları

Sömestr                       : 3. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği :  Turizm ve turistik ürün. Destinasyon kavramı. Turistik çekicilikleri sınıflandırma yaklaşımları. Türkiye destinasyonunun karakteristik özellikleri. Türkiye destinasyonun gelişim süreci. Türkiye'nin doğal turistik çekicilikleri. Türkiye'nin tarihi turistik çekicilikleri. Türkiye'nin kültürel turistik çekicilikleri. Türkiye'nin yapay turistik çekicilikleri. Türkiye destinasyonlarına ilişkin sayısal bilgiler.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ - 367

Dersin Adı                   : Otel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri

Sömestr                       : 3. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği :  Bu derste; konaklama endüstrisinde kullanılan bilgi sistemleri detaylı olarak incelenir. Sisteme giriş-çıkış ve değiştirme, ön büro işlemleri, odalar işlemleri, ön kasa işlemleri, raporlama işlemleri, giriş-çıkış ve gece işlemleri dokümanları, otel işletmesinde yer alan departmanlar ile ilgili dokümanları alma işlemleri uygulamalı olarak anlatılır.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

Kod                             : TRZ - 371

Dersin Adı                   : Mutfak Uygulamaları ve Yönetimi

Sömestr                       : 3. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği :  Mutfak ile ilgili genel bilgiler, mutfak kültürü, mutfakta çalışan personel, mutfak yerleşimi, mutfakta kullanılan teçhizat, mutfakta güvenlik; mutfak organizasyonu: satın alma ve depolama, iş sürecinin planlanması; mutfak planlanması: mutfakların planlanmasında temel faktörlerin tespiti, mutfak içinde fonksiyonel ilişkiler, mutfağın konumu, mutfağın fiziksel özellikleri, mutfağın ana fonksiyonları.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ - 363

Dersin Adı                   : Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Sömestr                       : 3. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği :  İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı, İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi ve İş Dizaynı, İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi, İş Değerlemesi, Ücret ve Ücret Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Yönetimi, Performans Değerleme, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, Örnek Olay İncelemesi

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ - 373

Dersin Adı                   : Almanca I

Sömestr                       : 3. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Almanca

Dersin İçeriği :  Aussagesatz, wort und fragesatz imperativ, artikel, negation, possesivartikel akkusativ, verben mit vokalwechsel, trennbare verben, modal verben, demonstrativpronomen, ındefinitpronomen perfekt.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ - 375

Dersin Adı                   : Rusça I

Sömestr                       : 3. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Rusça

Dersin İçeriği :  ИК-1. ; ИК-3; и,а; Обращение. ИК-2; Притяжательные местоимения Наречия места; Множественное число ; Количественные и порядковые числительные: 1-1000; Алфавит; Личные местоимения в винительном падеже.; Личные местоимения в родительном падеже; Обозначение места.; Настоящее время; Предложный падеж; Прошедшее время ;; ИК-4; Глагол (настоящее время); Употребление личных местоимений и возвратного местоимения себя в П.п.; Закончите предложения. Местоимения в П.п.; Сложные предложение с союзами потому что и поэтому.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-361

Dersin Adı                   :  English Intermediate I

Sömestr                       : 3. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 6 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 6

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : İngilizce

Dersin İçeriği             : 01. Hafta Unit 1 Grammar; 02. Hafta Reading; Vocabulary 03. Hafta Listening; Speaking; Writing 04. Hafta Unit 2 Reading; Grammar 05. Hafta Vocabulary; Writing; Listening 06. Hafta Speaking 07. Hafta Unit 3 Reading; Grammar; Vocabulary 08. Hafta Listening; Speaking; Writing 09. Hafta Unit 4 Reading; Grammar 10. Hafta Vocabulary; Writing 11. Hafta Listening; Speaking 12- 13. Hafta Unit 5 Reading; Grammar 14. Hafta Vocabulary; Writing 15. Hafta Listening; Speaking

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-369

Dersin Adı                   : Turizm İşletmelerinde Dekorasyon

Sömestr                       : 3. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             : Otel işletmelerinde mekân, Dekorasyon kavramı, Dekorasyonda kullanılan malzemeler, Otel işletmelerinde kapalı alanların düzenlenmesi, Otel işletmelerinde açık alanların düzenlenmesi, Ziyafet alanı düzenleme, Dekorasyonda çiçek kullanımı, Dekorasyonda hijyen.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : UOS-801

Dersin Adı                   : Üniversite Ortak Seçmeli I

Sömestr                       : 3. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 3

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             :

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

          İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

(Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı)

 
 

 

YIL 3, SÖMESTR 2 (BAHAR)

 

Kod                             :TRZ-366

Dersin Adı                   : Seyahat İşletmelerinde Bilişim Sistemleri

Sömestr                       : 3. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  : Yrd. Doç. Dr. Gülay BULGAN

Dil                               : Türkçe

Ders içeriği: Seyahat İşletmelerinin Sınıflandırılması, Seyahat İşletmelerinin Faaliyet Alanları, Seyahat İşletmelerinde Bilişim Sistemleri, Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemleri ve Sejour Eğitimi verilecektir.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             :TRZ-374

Dersin Adı                   : Uluslararası Mutfaklar

Sömestr                       : 3. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Ders içeriği: Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Orta Asya mutfaklarının genel çerçevesi. Bu mutfaklarda kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, bu mutfaklara has tarihi ve kültürel  öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             :TRZ-376

Dersin Adı                   : Almanca II

Sömestr                       : 3. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Almanca

Ders içeriği: Artikel+Adjektiv+Nomen, Bekleidung, Aussehen,Schule, Ausbildung, Beruf, Artikelwörter, dieser/mancher/jeder/alle,Unterhaltung und Fernsehen, Industrie,Arbeit, Wirtschaft, Familie und Beziehungen, Natur und Umwelt, Deutsche im Ausland, Auslander in Deutschland,Praeteritum der Modalverben, Nebensatz, Datum, Reflexive Verben mit Praepositionalergaenzung, Fragewörter und Pronomen “wöfür-dafür”, Konjuktiv ll,Steigerung und Vergleich, Passiv, Infinitiv mit zu, Nebensatz mit dass / obwohl / weil / wenn, Konstruktionen mit es, Relativsaetze, Praeteritum, “lassen” als Verb, Zum + Infinitiv,  Indirekter Fragesatz, Infinitiv mit um …zu, Nebensatz mit damit.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             :TRZ-366

Dersin Adı                   : Turizmde İnovasyon Yönetimi

Sömestr                       : 3. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  : Yrd. Doç. Dr. Gülay BULGAN

Dil                               : Türkçe

Ders içeriği: Yenilik Kavramı Ve Kapsamı, Yenilik Modelleri Ve Yeniliğin Belirleyicileri, Yeniliklerin Süreci, Benimsenmesi Ve Sonuçları, İşletmelerde Yeniliğin Kaynakları Ve Boyutları, Otel İşletmelerinde Ürün Yeniliği, Otel İşletmelerinde Süreç Yeniliği, Otel İşletmelerinde Pazarlama Yeniliği, Otel İşletmelerinde Örgütsel Yenilik

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-378

Dersin Adı                   : Rusça II

Sömestr                       : 3. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Rusça

Dersin İçeriği : Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-370

Dersin Adı                   : Tur Planlaması Ve Yönetimi

Sömestr                       : 3. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği : Turistik Ürünün Hazırlanması, Turistik Ürüne Yönelimin Seçimi ve Yönelimin Hayat Seyri,  Turistik Ürüne Yönelim Seçiminde Göz Önüne Alınan Etmenler, Turistik Ürünü Oluşturan Öğeler, Tur Operatörünün Bağlantıları ve Çeşitli Öğelerin Birleştirilmesi, Tur Maliyetlerinin Hesaplanması,  Fiyat Oluşumu ve Tur Takviminin Belirlenmesi, Turların Gerçekleştirilmesi,  Öğrenciye konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması. ingoing tur örnekleri: Haftalık Güney Doğu Turu, incoming tur örnekleri: İki Haftalık Klasik Batı Turu, outgoing tur örnekleri Fransa-Belçika-Hollanda Turu Turların Gerçekleştirilmesi,  Öğrenciye konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-362

Dersin Adı                   : Turizmde Tüketici Davranışları

Sömestr                       : 3. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 6

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             : Tüketici Satınalma Davranışları, İçsel Faktörler, Dışsal Faktörler, Gereksinimin Ortaya Çıkması, Bilgi Arama, Alternatiflerin Değerlendirilmesi Ve Seçimi, Satınalma Ve Deneyim, Deneyim (Tüketim) Sonrası Eğilim, Genel Değerlendirme

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-364

Dersin Adı                   :  English Intermediate II

Sömestr                       : 3. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 6 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 6

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : İngilizce

Dersin İçeriği             : 01. Hafta Unit 6 Fears and phobias - Reading; Grammar: Passive; Get sth done 02. Hafta Vocabulary; Listening; 03. Hafta Writing; Speaking 04. Hafta Unit 7 Inventions - Reading; Grammar: Conditionals 05. Hafta Vocabulary; Listening; 06. Hafta Speaking; Writing 07. Hafta Unit 8 First impressions - Reading; 08. Hafta Grammar: Relative Clauses; 09. Hafta Vocabulary; Listening; Speaking; Writing 10. Hafta Revision; Unit 9 Travellers’ tales Reading; 11. Hafta Grammar: Reported Speech; Vocabulary; 12. Hafta Listening; Speaking; Writing 13. Hafta Unit 10 Fame Grammar: Present/Past Modals 14. Hafta Reading; Vocabulary; 15. Hafta Listening; Speaking; Writing

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

Kod                             : UOS-802

Dersin Adı                   : Üniversite Ortak Seçmeli II

Sömestr                       : 3. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 2 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 3

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği:

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

 


T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

          İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

(Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı)

 
 

 

YIL 4, SÖMESTR 1 (GÜZ)

 

 

Kod                             : TRZ-465

Dersin Adı                   : Turizm Sosyolojisi

Sömestr                       : 4. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  : Yrd. Doç. Dr. Gülay BULGAN

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği: Sosyoloji, Turizm Sosyolojisi, Turizmin Topluma Etkilerini Belirleyen Temel Faktörler, Turizmin Ekonomik, Fiziksel ve Sosyo-Kültürel Etkileri, Turistler, Turist - Yerel Halk İlişkileri ve Etkileşimi, Turizmde Sürdürülebirlik Yaklaşımı ve Turizm Etiği, Kültür - Kişilik İlişkileri ve Turizm Açısından Toplumsal Eğilimler anlatılacaktır.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-473

Dersin Adı                   : Mitoloji

Sömestr                       : 4. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  : Yrd. Doç. Dr. Gülay BULGAN

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği : Mitolojinin Tanımı, Mitoloji Öğreniminin Yararları, Mitoloji Sanat İlişkisi, Önasya Mitolojileri Hakkında Genel Bilgi, Sümer Mitolojisi, Mısır Mitolojisi, Anadolu Mitolojileri, Mitologya Yazarları, Grek Mitolojisi, Roma Mitolojisi, Roma Pantheonu ve Roma Mitolojisinin Kaynakları anlatılacaktır.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ - 463

Dersin Adı                   : Turizmde Stratejik Yönetim

Sömestr                       : 4. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             : Stratejik düşünme. Stratejik yönetim süreci. Temel stratejiler. Temel Stratejiler ve turizmden örnekler. Kurumsal stratejiler. Kurumsal stratejiler ve turizmden örnekler. Rekabet stratejileri. Rekabet stratejileri ve turizmden örnekler. Fonksiyonel Stratejiler: Pazarlama. Fonksiyonel Stratejiler: Üretim. Fonksiyonel Stratejiler: İKY, AR-GE. Fonksiyonel Stratejiler: Kontrol. Türkiye Turizm Stratejisi. Örnek İşletmeler ve Genel Değerlendirme.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

Kod                             : TRZ-471

Dersin Adı                   : Turizmde Etik

Sömestr                       : 4. Sınıf, Güz

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             : Turizm ve etik, temel etik ilkeleri, etik türleri, etik faktörleri, etik standartları, turizm işletmelerinde yaşanan etik sorunlar, etik ve müşteri şikayetleri.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                            : TRZ-467

Dersin Adı                  : Turizm Yatırımları ve Proje Analizi

Sömestr                      : 4. Sınıf, Güz

Dersin Türü               : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi            : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği : Türkiye’de Turizm Yatırımlarının Özellikleri, Turizm Yatırım Projelerini Hazırlama Aşamaları, Ekonomik Etüt Turizm Yatırımlarında Teşvikler, Turizm Sektöründe Yatırım Süreci, Turizm Yatırım Projelerinin Teknik Analizi, Toplam Yatırım Maliyeti Hesabı, Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Turizm Yatırım Projelerinin Finansal Analizi, Projelerin Değerlendirilmesi-Ticari Analiz, Yatırım Projelerinin Makro Analizi, Projelerin Değerlendirilmesi-Ticari Analiz, Yatırım Projelerinin Makro Analizi, Örnek Olay İncelemesi.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-469

Dersin Adı                  : Turizmde Tanıtma ve Reklam

Sömestr                      : 4. Sınıf, Güz

Dersin Türü               : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi            : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği : Reklamcılıkla ilgili temel kavramları tanımak, Reklam iletişim sürecini kavramak,  Reklam iletişiminin öğelerini kavramak, Reklamın ekonomik, sosyal ve yasal yönlerini kavramak,  Reklam türlerini tanımak, Reklamın dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimini öğrenmek, Reklamın işlevleri kavramak, Reklam araştırma metotlarını kavrama, Reklam araştırma alanlarını kavramak, Reklam kampanya planlaması çerçevesinde reklam amaçları ve kampanya stratejileri kavramak, Reklam kampanya planlaması çerçevesinde reklam kampanya bütçesi ve temel yaklaşımlar (yaratıcı strateji) konusunu kavramak, Reklam uygulamaları çerçevesinde senaryo, sinopsis, treatman, demostrasyon, illüstrasyon çalışmalarını kavramak, Reklam sonrası etkinlik ölçme yöntemlerini kavramak, Ulusal reklam faaliyetlerini incelemektir.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-475

Dersin Adı                  : Almanca III

Sömestr                      : 4. Sınıf, Güz

Dersin Türü               : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi            : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Almanca

Dersin İçeriği : Aussagesatz, wort und fragesatz imperativ, artikel, negation, possesivartikel akkusativ, verben mit vokalwechsel, trennbare verben, modal verben, demonstrativpronomen, ındefinitpronomen perfekt. Artikel+Adjektiv+Nomen, Bekleidung, Aussehen,Schule, Ausbildung, Beruf, Artikelwörter, dieser/mancher/jeder/alle,Unterhaltung und Fernsehen, Industrie,Arbeit, Wirtschaft, Familie und Beziehungen, Natur und Umwelt, Deutsche im Ausland, Auslander in Deutschland,Praeteritum der Modalverben, Nebensatz, Datum, Reflexive Verben mit Praepositionalergaenzung, Fragewörter und Pronomen “wöfür-dafür”, Konjuktiv ll,Steigerung und Vergleich, Passiv, Infinitiv mit zu, Nebensatz mit dass / obwohl / weil / wenn, Konstruktionen mit es, Relativsaetze, Praeteritum, “lassen” als Verb, Zum + Infinitiv,  Indirekter Fragesatz, Infinitiv mit um …zu, Nebensatz mit damit.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

Kod                             : TRZ-477

Dersin Adı                  : Rusca III

Sömestr                      : 4. Sınıf, Güz

Dersin Türü               : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi            : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Rusca

Dersin İçeriği : ИК-1. ; ИК-3; и,а; Обращение. ИК-2; Притяжательные местоимения Наречия места; Множественное число ; Количественные и порядковые числительные: 1-1000; Алфавит; Личные местоимения в винительном падеже.; Личные местоимения в родительном падеже; Обозначение места.; Настоящее время; Предложный падеж; Прошедшее время ;; ИК-4; Глагол (настоящее время); Употребление личных местоимений и возвратного местоимения себя в П.п.; Закончите предложения. Местоимения в П.п.; Сложные предложение с союзами потому что и поэтому.

 Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

 

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

Kod                             : TRZ-461

Dersin Adı                  : English for Tourism-I

Sömestr                      : 4. Sınıf, Güz

Dersin Türü               : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi            : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : İngilizce

Dersin İçeriği : Orta Seviye; Orta Seviye İçin Dört Dil Becerisi: Okuma; Yazma; Dinleme ve Konuşma; Orta Seviye İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve pekiştirmek için kapsamlı faaliyetler.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

          İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

(Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı)

 
YIL 4, SÖMESTR 2 (BAHAR)

 

Kod                             : TRZ-464

Dersin Adı                   : Uluslararası Turizm

Sömestr                       : 4. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Zorunlu

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  : Yrd. Doç. Dr. Gülay BULGAN

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği: Uluslararası turizm hareketlerini etkileyen faktörler, Uluslararası turizm gelirleri ve giderleri, Uluslararası turizmde en fazla turist çeken ve turizm geliri elde eden ülkeler, Uluslararası turizm birlikleri, Dünya genelinde uluslararası turizm, Türk turizminin uluslararası turizmdeki yeri, Bölgesel düzeyde uluslararası turizm, Dünyada önemli ekonomik gruplara göre uluslararası turizm, Uluslararası turizmin geleceği, Uluslararası turizm politikaları, Türkiye'nin uluslararası turizm politikaları, Türkiye'nin uluslararası turizm stratejileri anlatılacaktır.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-474

Dersin Adı                   : Sürdürülebilir Turizm

Sömestr                       : 4. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  : Yrd. Doç. Dr. Gülay BULGAN

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği : Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Gelişme, Sürdürülebilir Turizmin Tanımı, Amacı ve İlkeleri, Sürdürülebilir Turizmde Başarı Koşulları, Sürdürülebilir Turizm İhtiyacını Doğuran Nedenler, Sürdürülebilir Turizm Pazarı, Sürdürülebilir Turizmde Pazarlama Yaklaşımı, Sürdürülebilir Turistik Ürün/Hizmet, Sürdürülebilir Turizm Gelişim İçin Planlama, Konaklama Endüstrisinde Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları, Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir turizm, Dünyadan Ve Türkiye’den Sürdürülebilir Turizm Projesi Örnekleri, Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Politikaları anlatılacaktır.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.                                                                                                           

 

Kod                             : TRZ - 472

Dersin Adı                   : Girişimcilik

Sömestr                       : 4. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği             : Giriş ve Temel Kavramlar. Girişimci Özellikleri. Girişimcilik Kültürü. Girişimcilik Türleri. Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü. Girişimcilik Ahlakı. Türkiye´de Girişimciliğin Özendirilmesi. Girişimcilik ve Kültür. Girişimcilik ve Liderlik. Başarılı Girişimcilik. Girişimcilik Ağı. İmtiyaz Hakkı (Franchising). Yerel Girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma. Genel değerlendirme.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-466

Dersin Adı                  : Destinasyon Yönetimi

Sömestr                      : 4. Sınıf, Bahar

Dersin Türü               : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi            : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği : Gelişmiş sürdürülebilir turizm göstergeleri, Destinasyon kavramı ve teorik bakış açısı: Rakip destinasyonlar, Uygun destinasyonlar; Dünya turizmini şekillendiren küresel güçler, Turistlerin destinasyon seçimleri ve tecrübeleri, Rekabetsel (mikro) çevre: Destinasyon ve turizm sistemi, temel kaynaklar ve cazip yönleri destekleyici etkenler ve kaynaklar, Turistik destinasyonların sorunları ve yönetimi, Destinasyon politikası, planlama ve gelişimi, Destinasyon yönetimi, Destinasyon Çekiciliği ve Turistik destinasyonların pazarlanması.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

Kod     : TRZ-462

Dersin Adı      : English for Tourism-II

Sömestr          : 4. Sınıf, Bahar

Dersin Türü    : Zorunlu

Saat/Hafta      : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi : 5

Öğr. Üyesi      :

Dil       : Türkçe

Dersin İçeriği: Orta Seviye; Orta Seviye İçin Dört Dil Becerisi: Okuma; Yazma; Dinleme ve Konuşma; Orta Seviye İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve pekiştirmek için kapsamlı faaliyetler.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

Kod     : TRZ-468

 

Dersin Adı      : Bitirme Semineri

 

Sömestr          : 4. Sınıf, Bahar

Dersin Türü    : Zorunlu

Saat/Hafta      : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi : 5

Öğr. Üyesi      :

Dil       : Türkçe

Dersin İçeriği: Bir konuyu, literatürden araştırma ve öğrenme becerisini kazandırma, kendi başına, bir konuyu sebep ve sonuçları ile birlikte ortaya koyma ve irdeleme becerisi kazandırma, deneysel çalışmalarda; sistem kurma, sonuç alma ve sonuçları tablo, grafik vb. yollarla değerlendirme becerilerini kazandırma, yapılan bir çalışmanın tez formatında nasıl hazırlanacağını öğrenme, bir sunu hazırlama ve yapılan çalışmayı başkalarına anlatabilme ve aktarabilme becerisini kazandırmadan oluşmaktadır.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

 

 

Kod                             : TRZ-470

Dersin Adı                   : Toplantı ve Etkinlik Yönetimi

Sömestr                       : 4. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Türkçe

Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği öğrencilere bir bütün olarak kongre ve etkinlik sektörünün işleyişini öğretmek, etkinlik kavramını ve özelliklerini tanımlamak, etkinlik türleri ve etkilerini açıklamak, toplantı kavramını tanımlamak, toplantı sektörünün yapısını açıklamak, turistik bölge yönetimi kavramını açıklamak, turistik bölge yönetim örgütlerinin özelliklerini anlatmak, turistik bölge yönetimlerinin tarihsel gelişimini irdelemek, turistik bölge yönetimi organizasyon yapılarını kurgulamak, turistik bölge yönetimi hizmetlerini açıklamaktan oluşmaktadır.

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-476

Dersin Adı                   : Almanca IV

Sömestr                       : 4. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Almanca

Dersin İçeriği: Aussagesatz, wort und fragesatz imperativ, artikel, negation, possesivartikel akkusativ, verben mit vokalwechsel, trennbare verben, modal verben, demonstrativpronomen, ındefinitpronomen perfekt. Artikel+Adjektiv+Nomen, Bekleidung, Aussehen,Schule, Ausbildung, Beruf, Artikelwörter, dieser/mancher/jeder/alle,Unterhaltung und Fernsehen, Industrie,Arbeit, Wirtschaft, Familie und Beziehungen, Natur und Umwelt, Deutsche im Ausland, Auslander in Deutschland,Praeteritum der Modalverben, Nebensatz, Datum, Reflexive Verben mit Praepositionalergaenzung, Fragewörter und Pronomen “wöfür-dafür”, Konjuktiv ll,Steigerung und Vergleich, Passiv, Infinitiv mit zu, Nebensatz mit dass / obwohl / weil / wenn, Konstruktionen mit es, Relativsaetze, Praeteritum, “lassen” als Verb, Zum + Infinitiv,  Indirekter Fragesatz, Infinitiv mit um …zu, Nebensatz mit damit.

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Kod                             : TRZ-478

Dersin Adı                   : Rusça IV

Sömestr                       : 4. Sınıf, Bahar

Dersin Türü                : Seçmeli

Saat/Hafta                  : 3 Ders/Hafta

ECTS Kredisi             : 5

Öğr. Üyesi                  :

Dil                               : Rusca

Dersin İçeriği: ИК-1. ; ИК-3; и,а; Обращение. ИК-2; Притяжательные местоимения Наречия места; Множественное число ; Количественные и порядковые числительные: 1-1000; Алфавит; Личные местоимения в винительном падеже.; Личные местоимения в родительном падеже; Обозначение места.; Настоящее время; Предложный падеж; Прошедшее время ;; ИК-4; Глагол (настоящее время); Употребление личных местоимений и возвратного местоимения себя в П.п.; Закончите предложения. Местоимения в П.п.; Сложные предложение с союзами потому что и поэтому.

 Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

 

 

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır.

 

Yayın Tarihi: 13/02/2020
Okunma Sayısı: 267