Yetki görev ve sorumluluklar

GÖREV TANIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içersinde yapar.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

2547 Sayılı Kanunun 21. Maddesinde Bölüm Başkanlarının görevleri belirtilmiştir.

1. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.

2. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

3. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

4. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

5. Bölüm kurullarına başkanlık eder.

6. Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor eder.

7. Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.

8. Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.

9. Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.

10. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

11.  Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.

12. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Dekanlığa iletir.

13. Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Dekanlığa sunar.

14. Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.

15. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

16. Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

17. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.

18. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.

19. Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

20. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.

21. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

22. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

23. Bölüm ERASMUS/FARABİ programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

24. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

25. Dekanlığın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

·       Süleyman Demirel Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak.

·       İmza yetkisine sahip olmak.

·       Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Dekan Yardımcısı

 

AST  İŞ UNVANLARI

Öğretim Üyeleri, Bölüm Sekreterleri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

1. Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir.

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Dekan Yardımcılarına karşı sorumludur

 

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinden en çok iki kişiyi başkan yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

Bölüm başkan yardımcıları, bölüm başkanına görevlerini yerine getirmede yardımcı olan öğretim elemanlarıdır ve birimde görev yapan öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri değildir. Bölüm başkan yardımcıları, bölüm başkanına vekalet etmeleri durumunda, birimde görevli öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri sıfatıyla hareket ederler.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,

2. Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak, Bölüm Başkanına sunmak,

3. Derslerin dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak,

4. Der planı ve ders içeriklerinin güncellenerek, diğer üniversitelerle uyumlu hale getirilmesini sağlamak,

5. Bölüm kurullarına katılmak,

6. Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesini planlamak,

7. Bölümün ders ve sınav programlarını hazırlamak, uygulanmasını denetlemek,

8. Bölüme ve anabilim dalına akademik eleman yetiştirmek amacıyla, yüksek lisans ve doktora programları açılmasını sağlamak,

9. Öğretim elemanları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı tesis etmek,

10. Öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili hazırlıkları başlatmak,

11. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,

12. Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek,

13. Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek,

14. Bitirme tezi ve lisansüstü tezleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

15. Bölümün faaliyet raporu, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarını yaparak, hazırlanacak raporu dekanlığa sunmak,

16. ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmaları koordine etmek,

17. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek,

18. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgelerin zamanında dekanlığa ulaştırılmasını sağlamak,

19. Bölümün ihtiyaçları ile ilgilenmek,

20. Lisans ve lisansüstü tez danışmalıklarının belirlenmesi ve öğretim elemanlarına dengeli dağıtılmasını sağlamak, ders ve sınav programlarını hazırlamak,

21. Öğrenci konseyi seçimlerini yapmak,

22. Bölümün WEB sayfasının güncellenmesini sağlamak,

23. Lisansüstü tez jürilerinin oluşturulmasını sağlamak ve izlemek,

24. Öğretim elemanlarının izin ve görevlendirme taleplerini izlemek,

25. Öğrenci danışmanlık hizmetlerini arttırmak, öğrencilerle görüşme saatleri düzenlemek, sorunlarını dinlemek,

26. Bölüm içi seminerleri organize etmek,

27. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,

28. Dekan, Dekan Yardımcısı ve Bölüm Başkanı’nın vereceği diğer işleri yapmaktır

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Bölüm Başkanı

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Anabilim dalı başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bölüm başkanına karşı sorumludur.

 

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla anabilim dalı ile ilgili işleri yapar.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

1. Anabilim dalı kuruluna başkanlık eder ve kurul kararlarını yürütür.

2. Anabilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlar.

3. Anabilim dalını ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapar.

4. Bölüm Başkanlığı ile kendi anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

5. Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.

6. Anabilim dalında genel gözetim ve denetim görevini yapar.

7. Anabilim dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

8. Anabilim dalının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Bölüm Başkanlığına iletir.

9. Anabilim Dalındaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

10. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Anabilim dalındaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

11. Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar.

12. Anabilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.

13. Anabilim dalının çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar

14. Anabilim dalının öz değerlendirme raporunu hazırlar.

15. Anabilim dalının stratejik planını hazırlar.

16. Anabilim dalının akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

17. Anabilim dalının değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar.

18. Fakülte Akademik Genel Kurul için Anabilim dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

19. Her eğitim-öğretim yarıyılında Anabilim dalının seminer programlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar.

20. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar

21. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.

22. Danışmanlık yönergesinin uygulanmasını sağlar.

23. Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlar.

24. Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar.

25. Öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders öğretim programlarının internet ortamında ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlar.

26. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

27. ERASMUS/FARABİ programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

28. Anabilim dalında European  Credits Transfer System (ECTS- AKTS) dikkate alınarak diploma ekinin hazırlanmasını sağlar.

29. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

30. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

AST  İŞ UNVANLARI

Öğretim Üyeleri, Bölüm Sekreterleri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Anabilim dalı başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bölüm başkanına karşı sorumludur.

 

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun