Genel Bilgiler

Vizyon

Finans ve Bankacılık bölümünün vizyonu, sahip olduğu genç ve dinamik kadrosu ile sunduğu çağdaş eğitim programları ve sağladığı sosyal imkânlar neticesinde öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen ve finans sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı bireyleri iş hayatına kazandıran bir bölüm olmaktır.

Misyon

Çağın gereklerine uygun olarak, çağdaş bilgi ve uygulamalarla donatılmış, alanında güncel teorik ve uygulamalı bilgilere sahip, aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, stratejik karar verme ve problem çözme becerilerine sahip, sektörün yapısını bilen, bankaların ve diğer finansal kurumların işleyişine vakıf ve bu işletmeleri yönetebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip bireyleri topluma kazandırmak temel hedeftir.

Bölüm Hakkında

Küreselleşmenin yoğun olarak yaşandığı günümüzde büyük değişim geçiren alanlardan birisi de finans piyasaları olmuştur. Söz konusu değişimin beraberinde getirdiği rekabet olgusu, finansal kurum ve araçlarda da büyük çeşitliliğe sebebiyet vermiştir. Bu durum üniversitelerin bankacılık ve finans bölümlerinde verilen eğitime olan talebin de artmasına neden olmuştur. Günümüzde Türkiye’de yaklaşık 25 üniversitede bulunan bankacılık ve finans bölümü hızla gelişen bir bölüm haline gelmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF bünyesinde yer alan Bankacılık ve Finans Bölümümüz ise bu ihtiyaca bir karşılık olarak 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. Bölümümüzün genç ve dinamik kadrosu, yenilikleri yakından takip eden ve bu değişimlere kolaylıkla adapte olan bir bölüm imajı oluşturmuştur.  Bankacılık ve finans bölümü,  başta ulusal ve uluslararası finans kurumları olmak üzere birçok sektörde ihtiyaç duyulan kalifiye bireyleri iş hayatına kazandıran bir bölüm olma amacıyla yola çıkmıştır. 2019 itibariyle yaklaşık 600 lisans ve 55 lisansüstü olmak üzere toplamda 655 öğrencisi bulunan bölümümüz tek anabilim dalı üzerinden öğretimini sürdürmektedir. Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 13 akademisyen ile yürütülmektedir. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü, Türkiye'deki bu bölüm özelinde, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi tüm seviyelerde eğitim veren 2 Bankacılık ve Finans Bölümünden biridir. Bölümümüz öğrencilerimize temel bankacılık ve finans kavramları ve teorilerini içeren derslerin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli dersler de sunarak kişisel gelişimlerini de göz önünde bulundurmaktadır. Özellikle 2019 yılında İş Yatırım A.Ş. ile protokol yapılarak hazırlanan TradeMaster Finans laboratuvarı, öğrencilerin teorik kazanımlarını, detaylı ve anlık borsa verileri ile uygulamaya koyabilecek bir ortam sağlamaktadır. Aynı zamanda öğretim yılı içinde Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Koç Finans gibi önde gelen finans kurumlarına da teknik geziler düzenlenerek, öğrencinin öğretileri yerinde gözlemleme ve hatta ileriye dönük kariyer planlarına destek verilmektedir.

Kariyer Olanakları

Bankacılık ve Finans Bölümü mezunları Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı gibi devlet kurumlarının yanı sıra, kamu ve özel bankalar, yatırım kuruluşları, derecelendirme şirketleri, gayrimenkul değerleme şirketleri gibi finans kurumlarında genel müdür, birim yöneticisi, risk yönetim elemanı gibi pozisyonlar başta olmak üzere bir çok departmanda çalışabilmektedirler.

Bölümde Yer Alan Programlar

1) Bankacılık ve Finans Lisans Programı

2) Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

3) Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

4) Bankacılık ve Finans Doktora Programı

 Bölüme Yönelik İstatistiki Bilgiler

Lisans Programı: 598

Lisansüstü: 55

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

TYT–AYT (YKS) sınavında, eşit ağırlık puan türünden öğrenci kabul eden ve eğitim süresi 4 yıl olan bölümümüzde bankacılık, finans, muhasebe, ekonomi, ekonometri, pazarlama, yönetim ve organizasyon konularına ilişkin dersler okutulmaktadır. Bu derslerin haricinde öğrencilerimizin kendi kişisel gelişimlerini destekleyen seçmeli derslere de yer verilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre aşağıdaki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

Başarı Notu               Katsayı                100 Puan Üzerinden Değeri

AA                             4,00                       88-100

BA                              3,50                      81-87

BB                              3,00                      74-80

CB                              2,50                      67-73

CC                              2,00                      60-66

DC                              1,50                      53-59

DD                              1,00                      46-52

FD                               0,50                      39-45

FF                               0,00                       0-38v

 

Yayın Tarihi: 17/02/2020
Okunma Sayısı: 367