Sıkça Sorulan Sorular

İlk kayıt işlemleri, ÖSYM yerleştirme belgesinde belirtilen tarihlerde Fakültemizde yapılmaktadır. Fakültemizi kazanan öğrenciler kayıt için gerekli bilgi ve belgelere Fakültemiz ve Üniversitemiz web sayfasından ulaşabilir. Kayıtlar yüz yüze ve E-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sayfamızda yayınlanan belgelerle kayıt tarihleri içinde şahsen de yaptırabilirler.

İlk kayıt tarihleri süresinde kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Fakültemiz ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan duyurulara göre öğrenci şahsen kayıt yaptıracaktır. Kayıt için gerekli belgelerle birlikte noterden alınan Vekâletname ile de kayıt yaptırabilirler.

Süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler Akademik Takvimde yayınlanan Mazeretli Kayıt Yenileme Başvuru tarihleri içinde dilekçe verebilir. Mazereti, ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, mazeretlerinin kabulünü takip eden ilk 3 (üç) işgünü içerisinde tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt yeniletmediği yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders ekleme- bırakma tarihlerinde Öğrenci İşleri bürosu yardımı ile düzeltilebilir.

Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız ve devamsız derslerin alınması gerekmektedir.

OBS ders seçimi yapmak, ders ve programlarını öğrenmek ve uzaktan eğitim platformunu kullanmak gibi daha birçok amaçla faydalanılabilen bir sistemdir. Üniversite öğrencilerine yönelik akademik tüm duyurular buradan yapılmaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ana sayfasında yer alan “Öğrenci No Öğren” sekmesi üzerinden kimlik bilgilerinizi girerek öğrenci numaranıza erişebilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için kullanacağınız şifre ise kimlik numaranızın son 8 hanesidir.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriş yaptıktan sonra açılacak sayfada e-posta adresinizi görebilirsiniz. E-posta adresleri Lisans öğrencilerimiz için l(öğrenci numarası)@ogr.sdu.edu.tr şeklindedir. Şifreniz, kimlik numaranızın son 8 hanesidir.

Üniversitemize kaydını yaptıran öğrencilerimiz, öğrenci kimliklerini bölüm sekreterlerinden alabilirler.

Ders programınızı Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca fakültenizin ve bölümünüzün web sayfasında yer alan duyurulardan da takip edebilirsiniz.

Üniversitemizin haber, duyuru ve etkinlik bilgilerini resmi sosyal medya hesaplarımızın (Instagram, Twitter) yanı sıra SDÜ ana sayfası, mail ve SDÜ Mobil uygulamamızı indirerek takip edebilirsiniz.

Bölümümüzün web sayfası ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

https://www.facebook.com/SD%C3%9C-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Ekonomisi-ve-End%C3%BCstri-%C4%B0li%C5%9Fkileri-B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-1296426547058154/

https://twitter.com/sdu_ceko

https://instagram.com/sduceko?igshid=gtzbijsfkq83

Ara Sınava girmeyen Finale girebilir.  Ara sınav ve Finale girmeyen Bütünlemeye giremez. Final sınavına girdiyse öğrenci bütünlemeye girebilir.

Kayıt yenilemeyen ve dersten devamsızlığı olan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremez.

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde ilan edilmesi gerekmektedir.

Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurulabilir. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kâğıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kâğıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç on beş gün içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur. 

Bütünleme başvurusu Proliz (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden Bütünleme başvuru linkinden yapılır. FD ve FF olan ders notları otomatik olarak sistem tarafından yüklenir.

GNO’ su 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerden not yükseltmek amacıyla ders yükleri bulundukları yarıyılın ders yükünün 2/3 katını aşmayacak şekilde artırılabilir. GNO’ su 1.80’den az olan öğrencilerin ders yükleri artırılamaz. Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde bulunduğu yarıyıldaki ders yükünün 2/3 katını aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders alabilir.

Öğrencinin başarısı yarıyıl içi notları ile yarıyıl ve bütünleme sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Yarıyıl içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara ve benzeri çalışmalara verilen notlardan oluşur.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla yerleştirilen veya yatay geçişle gelen öğrencilerin, eğitim-öğretime başladıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde ilgili bölüm başkanlığına muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Öğrencilerin sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri kabul edilmez. Herhangi bir dersten muafiyet talebi kabul edilen öğrenci, daha sonra bu derse not yükseltmek amacıyla ders kaydı yapabilir. Öğrencinin, daha önce almış ve başarmış olduğu ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediğini belirten dilekçesine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylı ders içeriklerini ve transkriptini eklemesi gerekir. Muaf olunmak istenen ders farklı bir dilde alınmış ise onaylı Türkçe ders içeriğinin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Ders Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi 7. Maddesinin (2) bendine göre öğrenci, muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar muafiyet talebinde bulunduğu ders/ derslere devam etmekle yükümlüdür.

Ders muafiyetinde, ders/derslerin içerik ve saat yönünden en az % 75 benzerlik göstermesi gerekir. Hesaplama sonucunda ders/derslerin saatinin küsuratlı çıkması durumunda çıkan sonuç en yakın tamsayıya yuvarlanır ve çıkan sonuç en yakın harf notuna dönüştürülür.

Öğrencinin eğitim-öğretim programında yer alan tüm dersler içerisinde muaf olduğu derslerin kredisi 30 kredi (AKTS)’den az ise 1 inci sınıfa, 30-89 kredi (AKTS) ise 2 inci sınıfa, 90-119 kredi (AKTS) 3 üncü sınıfa ve 120 kredi (AKTS) üzeri ise 4 üncü sınıfa intibak edilir. İlgili yarıyıl/yılda muaf olunmayan dersler alttan ders olarak öncelikle alınır.

Öğrenciler yönetim kurulu kararına ilişkin itirazını tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili birime yapar.

Farabi Değişim Programı '' Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci değişim programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesine önlisans, lisans, yüksek lisans, ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programıdır.'' Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi değişim programı için Farabi Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

İlgili sayfaya erişmek için burayı tıklayınız.

Mevlana Değişim Programı YÖK'e bağlı bir program olup Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tanınmakta olan dünya çapındaki tüm üniversiteler ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri ve akademik personeline değişim imkânı tanıyan bir programdır. Mevlana Değişim Programı sayesinde SDU öğrencisi ve SDU de görev yapan her akademisyen Hâlihazırda anlaşma yapmış olduğumuz her üniversiteye kendi çalışma alanıyla alakalı başvuru yapabilir.

Mevlana değişim programı için Mevlana Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

İlgili sayfaya erişmek için burayı tıklayınız.

Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. 

Erasmus değişim programı için Erasmus Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

İlgili sayfaya erişmek için burayı tıklayınız.

Çift ana dal eğitim-öğretimi, üniversitenin lisans veya ön lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir diploma almak amacıyla üniversitenin diğer bir programına devam etmesidir. Çift ana dal programına en erken 3. Yarıyıl, en geç 5. Yarıyılın başında Genel Not Ortalamanız (GNO) en az 2,70 ise başvurabilirsiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için burayı tıklayınız.

Yan dal eğitim-öğretimi ise, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Yan dal programlarına en erken 3, en geç 6. Yarıyılın başında GNO’nuz en az 2,35 ise başvurabilirsiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi için burayı tıklayınız.

Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakültelerin yönetim kurullarının kararı ile yapılır.  Kurumlar arası yatay geçiş (GNO ile), Merkezi Puan ile  (YKS Yerleştirme Puanı ile) ve Kurum içi yatay geçiş şeklindedir. Ayrıca yurtdışından yatay geçişlerde yapılabilmektedir.

Yatay Geçiş şartları ve istenilen belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yayınlanmaktadır.

Bir öğrencinin okumakta olduğu programdan mezun olabilmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. maddesinde belirtilen kanuni süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Lisans programlarından mezun olabilmek için, lisans öğrencilerinin en az 240 kredi ders almaları gerekir.

Mezun duruma gelmiş öğrenci GNO’ sunu yükseltmek amacıyla kaydını yenileyerek ders tekrarı yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler tek ders sınav sonuçlarının ilânını takip eden bir hafta içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Alınan son not/notlar geçerlidir.

Öğrenci, mezun olduğu Fakültenin öğrenci işlerinden aldığı öğrenci kimlik kartını veya aldıysa Geçici Mezuniyet Belgesini vermek zorundadır. Diploma ve diploma eki, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise aslının iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir.

Diploma, diploma eki, sertifikalar ve geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma ve diploma eki, Öğrenci Kimliği veya geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise aslının iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir.

Diplomasını veya verilmiş ise geçici mezuniyet belgesini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine verilen kayıp ilanı suretini eklediği dilekçe ile ilgili birime başvurur. Geçici Mezuniyet belgesi verilmiş ise kaybedenlere diploması verilir. Diplomasını kaybedenlere ise ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararına istinaden ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir. Diplomanın ikinci nüshası da kaybedilmişse ikiden fazla kaybedenlere kaçıncı defa verildiğini belirtmek kaydıyla ikinci nüsha diploma Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir, düzenlenme tarihinde görevde bulunan Fakültelerde Dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

Yaz dönemi takvimi,  Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenir. Final sınav günleri bu süreye dâhil değildir.

Yaz döneminde açılması öngörülen dersler; tercihen dersi güz/bahar yarıyılında vermiş olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca fakültemiz web sayfasında ilan edilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç yaz döneminde pandemi süreci nedeniyle üniversitemiz senato kararı ile  bir öğrenci toplam 30 krediyi aşmayacak şekilde kredi alabilir.

Öğrenci yaz döneminde almak istediği dersi, Üniversite içinde veya dışında başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

Yaz Okulu Programı kapsamında farklı bir üniversiteden ders alan öğrencilerin not işlemleri, tek ders sınav başvuru tarihinden önce tamamlanan ve tek ders sınavına girebilmek için gerekli koşullara sahip olan öğrenciler yaz okulu sonu tek ders sınavına katılabilir.

Yaz döneminde Üniversitenin bölüm/programlarından alınan derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun belirlenmesi, 29/8/2004 tarihli ve 25568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılır.

Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir. 

Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, diğer yükseköğretim kurumlarından yaz döneminde ders alan öğrencilerin notlarının uyarlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesi hükümleri dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

Bölümümüzde zorunlu staj yok ancak isteğe bağlı olarak staj yapabilirsiniz.

Öğrencilerimiz hem kamu hem de özel sektörde iş imkânlarına sahip olup, mezunlarımız bankacılık ve finans kuruluşlarında, çeşitli denetleme firmalarında,  sendikalarda, ulusal ve uluslararası şirketlerin insan kaynakları departmanlarında iş bulabilirler.