Yetki, Görev ve Sorumluluklar

GÖREV TANIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içersinde yapar.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

2547 Sayılı Kanunun 21. Maddesinde Bölüm Başkanlarının görevleri belirtilmiştir.

1. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.

2. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

3. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

4. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

5. Bölüm kurullarına başkanlık eder.

6. Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor eder.

7. Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.

8. Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.

9. Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.

10. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

11.  Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.

12. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Dekanlığa iletir.

13. Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Dekanlığa sunar.

14. Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.

15. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

16. Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

17. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.

18. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.

19. Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

20. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.

21. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

22. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

23. Bölüm ERASMUS/FARABİ programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

24. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

25. Dekanlığın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

·       Süleyman Demirel Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak.

·       İmza yetkisine sahip olmak.

·       Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Dekan Yardımcısı

 

AST  İŞ UNVANLARI

Öğretim Üyeleri, Bölüm Sekreterleri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

1. Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir.

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Dekan Yardımcılarına karşı sorumludur

 

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bölüm Sekreteri, Bölümle ilgili resmi yazışmaları yapmakla görevlidir.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

1. Bölüm sekreterliği ile ilgili genel yazışmaları yapmak ve takip etmek, bölüm sekreterliğinde yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için, gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenlemek,

2. Ders planının hazırlanmasında bölüm başkanlarına yardımcı olmak ve yazışmalarını yapmak,

3. Ders programlarının yapılmasında bölüm başkanlarına yardımcı olmak, ders programı ile  ilgili gerekli verileri hazırlamak, gerekli yazışmaları yapmak,

4. Ders programları ile ilgili öğretim elemanlarını bilgilendirme yazılarını yazmak,

5. Sınav programlarının yapılmasında bölüm başkanlarına yardımcı olmak, sınav programı ile ilgili gerekli verileri hazırlamak, gerekli yazışmaları yapmak,

6. Ders programlarını, sınav programlarını öğretim elemanlarına, öğrencilere duyurmak,

7. Programların hazırlanışı sırasında gerekli verileri bölüm başkanlığına ulaştırmak,

8. Öğretim elemanlarının mazeretleri nedeniyle yapamadığı dersleri için öğrencilere duyurmak; gereği için dekanlığı bilgilendirmek.

9. Akademik takvime uygun olarak; öğrencilerin internet ortamında ders kaydına esas olacak şekilde; dönem başlarında her program için ders ve her ders için hoca bilgilerini öğrenci işleri birimine vermek,

10. Her eğitim öğretim yılı başlamadan öğrenci danışman atamalarını yapmak,

11. Ara, final, ek, af ve muafiyet sınavları sonuçlarını; not onay formlarını arşivlemek,

12. Yeni öğrencilerin daha önce başarmış geçmiş oldukları dersleri incelemesi için dersin öğretim elemanlarına sunmak ve intibak kararlarının alınmasını sağlamak ve yönetim kuruluna sunmak ile ilgili yazışmaları yapmak,

13. Öğrencilerin kayıt dondurma taleplerini almak ve yönetim kuruluna sunma yazışmalarını yapmak,

14. Öğrencilerin staj ile ilgili yazışmalarını yapmak ve bu konuda öğrencileri yönlendirmek,

15. Bölümüne bağlı akademik personelin görev sürelerinin uzatılması ile ilgili yazışmaları yapmak,

16. Öğretim elemanlarının not düzeltme taleplerini almak ve yönetim kuruluna sunma konusunda gerekli yazışmaları yapmak,

17. Yemek yardımı ile ilgili yazışmaları ve duyuruları yapmak,

18. Burslarla ilgili yazışmaları yapmak ve duyuruları yapmak,

19. Öğrencilerin ilişik kesme işlemlerinin bölüm ile ilişiklerinin kesilme işlemlerini yapmak,

20. Öğrenci yatay geçiş iş ve işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

21. Akademik personel ve öğrenci ile ilgili ilan ve duyuruları yapmak,

22. Öğrencilerin mezuniyeti ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak,

23. Yök, senato vb. Kararları takip etmek, uygulamasını yapmak,

24. Öğrenci affı ile ilgili iş ve işlemlerini ve yazışmalarını yapmak,

25. Öğrencilerin mazeretli kayıt yenileme dilekçelerini alıp yönetim kuruluna sunulma konusunda gerekli yazışmaları yapmak,

27. Gerektiğinde bölüm işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle işbirliği yapmak,

28. Bölüm ile ilgili evrakları arşivlemek,

29. Öğrenciler ile ilgili kurullardan çıkan kararların gereğini yapmak, ilgililere duyurmak,

30. Öğrencilerin belge isteklerini karşılamak,

31. Faaliyet raporlarının hazırlanabilmesi için bölüm ile ilgili verileri toplamak ve yazı işleri birimine vermek,

32. Konferans seminer vb. İşlerin yazışmalarını yapmak,

33. Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,

34. Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını nazik bir şekilde cevaplamak veya ilgili birime yönlendirmek,

35. Bölüm sekreterliğince yapılamayan işler ve nedenleri konusunda, yüksekokul sekreterine bilgi vermek,

36. Fakülte mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

37. Savurganlıktan kaçınmak gizliliğe riayet etmek

38. Mesaiye riayet etmek ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak

39. Fakültenin etik kurallarını uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,

40. Hassas görevlerinin bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

41. Bölüm başkanı ve fakülte sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Fakülte Sekreteri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Bölüm Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

Kaynaklar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu