Bölüm Hakkında

Vizyon

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan kaynakları yönetimi vizyonu,  kısa sürede yapacağı çalışmalar ile bölümü öğrenciler tarafından tercih edilebilir ve köklü bölümlerle yarışır hale getirmek

Misyon

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan kaynakları yönetimi bölümünün misyonu, öğrencilerine teorik ve pratik bilgileri birlikte vererek onları hayata her yönü ile hazır hale getirerek toplum için faydalı bireyler olmasını sağlamaktır.

Bölüm Hakkında

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü açma teklifi 26.03.2013 tarih 107/1 sayılı fakülte kurulu kararı ile üniversite senatosuna sunulmuştur. Aynı yıl içinde kurulma işlemleri tamamlanmıştır. 2016 yılı itibariyle sadece 9 üniversitede bulunan İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 1. ve 2. öğretim programlarına öğrenci alımı için başvurmuştur. 3 Yrd. Doç. Dr. ve 1 adet Profesör ile bölüm çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde başta insan kaynakları yönetimi, yönetim organizasyon, pazarlama, hukuk, güncel insan kaynakları yönetim konularına ilişkin dersler çok yönlü bakış açısı ile okutulmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Bir vize ve bir final sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılabilir.

Bölümde Yer Alan Programlar

İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans programı

Bölümün Öğrenme Çıktıları

İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler ile ilgili konularda akademik ve teorik bilgilere sahip olmak; Çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olmak

Eleştirel ve analitik düşünce becerisine sahip olmak

İletişim ve bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak ve uygulamalarını ödev, araştırma ve projelerde gerçekleştirmek

İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri beraber kullanabilme yeteneğini edinmek

Temel iş kavramlarını İnsan Kaynakları Yönetimi bakış açısı ile yorumlayabilmek

İnsan kaynakları planlaması, çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular gibi temel İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını işletmelerde uygulamalarını yapabilmek

Kurumsal gelişim, iç müşteri ve dış müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde uygulayabilmek; gereken durumlarda sorumluluk alarak problemlerin çözümüne ve sürekli gelişime katkıda bulunmak, problem tanımlama, hedef belirleme, reorganizasyon ve değişiklik yönetimi becerileri ile süreçlerin mükemmelliğini sağlamak

Kaynak ve varlıkları bütçe, finans ve yasal hükümleri göz önünde bulundurarak, proje ve operasyonları planlama, uygulama ve denetim yetkinlikleri ile yönetmek; Kendini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olmak

Sonuç odaklı çalışma yaklaşımını sürekli öğrenim anlayışı ile birleştirerek zenginleştirmek

Gelişmiş sözlü ve yazılı iletişim, fikir ve bilgileri etkili sunma becerisine sahip olmak

Bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek seviyede bilmek

Takım çalışması, empati kurma ve dinleme becerilerine değer vererek farklı kültür ve eğitim geçmişine sahip kişiler ile çalışabilmek

Sosyal, akademik ve mesleki etik değerlerin farkında olmak

Çalışanların ve toplumun gelişimini sağlamak için İnsan Kaynakları Yönetiminin ‘nasıl’, ‘niçin’ ve ‘nerede’ katkı ve destek sağlaması gerektirdiğine dair eleştirel teorik bakış açısına sahip olmak; bu edinimler kapsamında uygulama ve bitirme projelerini gerçekleştirmek, bu edinimleri çalışma hayatına aktarmak

Mezuniyet Şartları

İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Programı, yükseköğretimde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programının eğitim- öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl)’dır. Lisans programı öğrencileri en az 170 kredi/saatlik dersten başarılı olmak zorundadır. Bu toplam kredi/saatin ne kadarının seçmeli derslerden oluşacağı konusunda Üniversitenin ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.  Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İnsan Kaynakları Yönetimi bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Mezunların İstihdam Olanakları

Günümüzde gerek özel sektörde gerekse kamu kuruluşlarında personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Personel yönetimi; işe alma, işten çıkarma, arşiv tutma, ücret bordrolarını hazırlama gibi idari ve teknik işler olarak görülürken, insan kaynakları yönetiminde; insanın işletme için en değerli sermaye olduğu anlayışıyla birlikte çok daha fazla uzmanlık gerektiren yeni misyonlar eklenmiştir. İnsan kaynakları yönetimi, bir işletmenin en değerli varlığının yani çalışanlarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. İnsan kaynakları yönetimi ile amaçlanan; çalışanların işletmeye katkılarının en üst düzeye çıkarılması, işletmeyle bütünleşmelerinin sağlanması ve memnuniyetlerinin artırılmasıdır. Bu nedenle küresel rekabette başarılı olmayı hedefleyen tüm işletmelerde İnsan Kaynakları departmanları en önemli birimlerden biri haline gelmekte; insanların yalnızca işe alma ile özdeşleştirdikleri "personel"den daha geniş bir kapsam ifade etmekte ve stratejik rol üstlenmektedir. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda İnsan Kaynakları Yöneticilerine olan gereksinim ve talebin artacağı öngörülmektedir.

Programdan mezun olacak öğrenciler kamu kuruluşları, özel işletme ve sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları departmanlarında ve ilgili diğer departmanlarda istihdam olanağı bulabilecektir. Mezunlar çeşitli işletmelerde insan kaynakları müdürü / uzmanı / sorumlusu olarak çalışma şansına sahip olacaklardır. Bölüm mezunları insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, eğitim planlaması, kariyer planlaması, performans ve ücret yönetimi gibi insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi sahibi olup, insan kaynakları alanında araştırmacı, danışman, eğitimci olarak çalışabilecek ve kendi firmaları aracılığıyla da hizmet sunabilecektir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlayarak öğretim elemanı olarak görev yapma olanağına sahiptir.

Yayın Tarihi: 11/03/2016
Okunma Sayısı: 7583
2019-2020 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı
2019-2020 Bahar Yarıyılı Ders Programı
Akademik Personel
İdari Personel
Akademik Takvim
Öğrenci Bilgi Sistemi
İİBF Dergisi
Döküman Arşivi
QR KOD (Öğrenciler için kullanılan formlar)
Fotoğraf Albümü