Bölüm Hakkında

Ekonometri Bölümü

Kuruluş Yılı: 2006

 

Vizyon

Ekonometri Bölümünün lisans programında öğrencilere kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, üretim ve dağıtım ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama, analiz etme ve bu sorunları çözme yeteneği kazandıracak teorik ve analitik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Misyon

Ekonometri Bölümünün lisans programında öğrencilere kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, üretim ve dağıtım ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama, analiz etme ve bu sorunları çözme yeteneği kazandıracak teorik ve analitik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Lisans düzeyinde verilen eğitim akademik kariyer için bir temel oluşturma yanında kamu ve özel sektörde görev alabilecek elemanlar yetiştirmeye yöneliktir.

 

Bölüm Hakkında

En geniş anlamıyla, ekonometri, iktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan bir disiplindir. Ancak, günümüzde ekonometri, bileşenlerini oluşturan her bir bilim dalından tamamen farklı, ayrı bir bilim dalı olarak temayüz etmiştir. Uygulandığı alanlar açısından bakıldığında, ekonometri kelime anlamının ötesinde yalnızca iktisadi olgulara uygulanmakla kalmayıp, sağlık, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, planlama vd. bir çok bilim dalında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ekonometri Bölümünün lisans programında öğrencilere kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, üretim ve dağıtım ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama, analiz etme ve bu sorunları çözme yeteneği kazandıracak teorik ve analitik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Lisans düzeyinde verilen eğitim akademik kariyer için bir temel oluşturma yanında kamu ve özel sektörde görev alabilecek elemanlar yetiştirmeye yöneliktir.

 

Mezuniyet Şartları

Bu bölüm, yüksek öğretimde Ekonometri alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlar; Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı ve özel sektörde çeşitli kademelerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrenciler için akademik iş olanakları bulunmaktadır.

 

Bölümde Yer Alan Programlar

1) Ekonometri Lisans Programı

2) Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı

Bölüme Yönelik İstatistiki Bilgiler

Lisans 1.Öğretim Öğrenci Sayısı:285

Lisans 2.Öğretim Öğrenci Sayısı:226

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

Ekonometri bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde ekonometri, yöneylem, istatistik, iktisat, işletme, hukuk, maliye ve muhasebe, matematik gibi dersler verilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre aşağıdaki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

Başarı Notu               Katsayı                100 Puan Üzerinden Değeri

AA                             4,00                       88-100

BA                              3,50                      81-87

BB                              3,00                      74-80

CB                              2,50                      67-73

CC                              2,00                      60-66

DC                              1,50                      53-59

DD                              1,00                      46-52

FD                               0,50                      39-45

FF                               0,00                       0-38

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Ekonometri bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans veya doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Yayın Tarihi: 04/04/2012
Okunma Sayısı: 25926