Bölüm Hakkında

Vizyon

Maliye Bölümü’nün vizyonu; evrensel üniversite kültürüne uygun olarak, akademik disiplin ve kalite anlayışı ile, ulusal ve uluslararası düzeyde, saygın bilim insanları yetiştiren ve bilimsel ürünler üreten, her konuda kendine güvenen, özgür, yaratıcı  alanında iyi yetişmiş mezunlar veren, öğrenci ve çalışanlarına güven telkin eden ve alanında öncü bir bölüm olmaktır.

Misyon

Maliye Bölümü’nün misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde; kendi alanında rekabet edebilecek nitelikte işgücü ve bilim insanı yetiştirmek, araştırmalar ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmek ve maliye alanında sahip olduğu entelektüel birikim ile toplumu bilgilendirmektir.

Bölüm Hakkında

Maliye Bölümü, kamu sektörü ağırlıklı; mali, iktisadi ve hukuki konularda yetişmiş, uluslararası alanda rekabet gücüne sahip, özgüveni yüksek, sorumluluk bilincine sahip, nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılama amacı taşımaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1998 yılında kurulmuş ve aynı yıl ilk lisans öğrencilerini kabul etmiştir. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 123 öğrencimiz örgün öğretime 123 öğrencimiz ise ikinci öğretime kayıt olmuştur.

Bölümümüz lisans düzeyinde ERASMUS ve MEVLANA programları ile yurtdışı, FARABİ programı ile ise yurtiçi öğrenci hareketliliğine dahildir. Aynı zamanda öğrencilerimiz üniversitemiz bünyesinde çiftanadal ve yandal programlarından yararlanma imkanına sahiptir.

Bölümde Yer Alan Programlar

1) Maliye Lisans Programı

2) Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı: Bu programa başvurmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olmak ve yabancı dil sınavına girmiş olmak gereklidir.

3) Maliye II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bu programa başvurmak için lisans mezunu olmak yeterlidir.

4) Maliye Doktora Programı: Bu programa başvurmak için Bu programa başvurmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan, yabancı dil sınavından en az 55 almış olmak gereklidir.

Bölüme Yönelik İstatistiki Bilgiler: (2015 yılı itibariyle)

Lisans Programı: 476 (I. Öğretim), 469 (II. Öğretim) öğrenci

Tezli Yüksek Lisans Programı: 135 öğrenci

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 50 öğrenci

Doktora Programı: 21 öğrenci

Kabul ve Mezuniyet Şartları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Bir öğrencinin maliye lisans programından mezun olabilmesi için programda öngörülen dersleri alarak başarılı olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam Olanakları

Maliye Bölümü lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler farklı alanlarda istihdam edilebilme olanağına sahiptirler. Maliye Bölümünden mezun olanlar, kamu ve özel sektörde kariyer yapma olanağı bulabilirler. Bölüm’den mezun olanların genellikle çalıştığı ve staj olanakları bulduğu kurumlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Kamu ve Özel Bankalar, Üst Kurullar, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Üniversiteler, Sayıştay, Tarım Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Özel Sektör Firmaları, Denetim Kurumları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı.

Bunun yanında KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme imkânları da söz konusudur. Bununla beraber, mezunlara kazandırılan formasyon, onların özel sektörün çeşitli yönetim kademeleri ile bankalar ve bu kuruluşların teftiş kurullarında da istihdam edilmelerine imkan vermektedir.

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

Maliye bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde  verilen dersler ve detaylı bilgi için Bölümümüz Eğitim Öğretim Bilgi Sistemini için tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre aşağıdaki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

Başarı Notu               Katsayı                100 Puan Üzerinden Değeri

AA                             4,00                       88-100

BA                              3,50                      81-87

BB                              3,00                      74-80

CB                              2,50                      67-73

CC                              2,00                      60-66

DC                              1,50                      53-59

DD                              1,00                      46-52

FD                               0,50                      39-45

FF                               0,00                       0-38

Yayın Tarihi: 30/11/2015
Okunma Sayısı: 12555