Bölüm Hakkında

Sağlık Yönetimi Bölümü

Kuruluş Yılı: 2007-2008

Vizyon:

Sağlık Yönetimi Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmek ve bununla beraber alanda Türkiye'de lider olmayı hedeflemektedir.

Misyon

Sağlık Yönetimi Bölümü, gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst kademelerde çalışabilecek profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde ülkemizin genel sağlık politikası, kamu ve özel sağlık sektörünün ekonomik ve yönetsel yapısı ve sorunları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi nitelikli işgücü mezun etmektedir. Ayrıcasağlık yönetimi alanına ilişkin dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek, Türkiye’ye özgü sorunları fark etmek ve sağlık sektöründeki problemlere çözüm olacak bilimsel bilgi üretmektir.

 

Bölüm Hakkında

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık Yönetimi Bölümü, 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. İlk lisans mezunlarını 2013 yılında vermiştir. 2010 yılında tezli yüksek lisans, 2012 yılında ise tezsiz yüksek lisans programı açılmış ve 2013 yılında doktora programı açılmıştır. Bunlar Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı içerisinde bulunmaktadır.

 

Mezuniyet Şartları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Bir öğrencinin Sağlık yönetimi lisans programından mezun olabilmesi için programda öngörülen dersleri alarak başarılı olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Ayrıca üçüncü sınıf yaz ve dördüncü sınıf ikinci dönem staj uygulamalarını tamamlamaları gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam Olanakları

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler farklı alanlarda istihdam edilebilme olanağına sahiptirler. Sağlık Yönetimi Bölümünden mezun olanlar, kamu ve özel sektörde kariyer yapma olanağı bulabilirler. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar başta olmak üzere tüm Bakanlıkların çeşitli yönetim kademelerinde, kamu iktisadi teşebbüslerinde, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlarda ve  ayrıca özel sağlık sektörü mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir.Bu kurumlarda müdür ve müdür yardımcılığı, müfettiş, hesap uzmanı, denetmen ve uzman gibi meslekleri icra edebilirler. Bunun yanında KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme imkânları da söz konusudur.

Bölümde Yer Alan Programlar

1) Sağlık Yönetimi Lisans Programı

2) Sağlı Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı: Bu programa başvurmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olmak ve yabancı dil sınavına girmiş olmak gereklidir.

3) Sağlık Yönetimi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bu programa başvurmak için lisans mezunu olmak yeterlidir.

4) Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Programı: Bu programa başvurmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan, yabancı dil sınavından en az 55 almış olmak gereklidir.

Bölüme Yönelik İstatistiki Bilgiler: (2009 yılı itibariyle)

Lisans Programı: 443 (I. Öğretim), 450 (II. Öğretim) öğrenci

Tezli Yüksek Lisans Programı: 142 öğrenci

Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 210 öğrenci

Doktora Programı: 20 öğrenci

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

Sağlık Yönetimi bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde İİBF’nin temel dersleri olan muhasebe, finans yönetimi, işletme, iktisat ve hukuk derslerinin yanı sıra halk sağlığı, tıbbı terminoloji ve epidemiyoloji gibi sağlık konularını içeren derslerle birlikte sağlık kurumlarında yönetim, sağlık politikası, sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık yönetiminde istatistik, sağlık kurumlarında yönetim bilgi sistemleri ve sağlık kurumlarında pazarlama gibi dersler okutulmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre aşağıdaki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

Başarı Notu               Katsayı                100 Puan Üzerinden Değeri

AA                             4,00                       88-100

BA                              3,50                      81-87

BB                              3,00                      74-80

CB                              2,50                      67-73

CC                              2,00                      60-66

DC                              1,50                      53-59

DD                              1,00                      46-52

FD                               0,50                      39-45

FF                               0,00                       0-38