Bölüm Hakkında

Süleyman Demirel Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Kuruluş Yılı: 2006

 

Vizyon

Sosyal hizmet eğitiminin evrensel standartlardan ödün vermeden geliştirilmesine ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük eden, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştiren, ülke koşullarını dikkate alarak, evrensel ölçülerde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapan etkin bir bilim kurumu olmaktır.

Misyon

Çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üreterek bunların yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

Bölüm Hakkında

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Sosyal Hizmet Bölümü, 2006 Yılında kurulmuştur. Sosyal Hizmet Bölümümüze ilk sosyal hizmet kökenli öğretim üyesi 2008 yılında atanmıştır. Bölümümüzde uluslararası sosyal hizmet eğitiminin kalite standartlarına uygun nitelikte bir eğitim amaçlanmakta ve bu yönde seçkin bir akademik kadro ile öncelikle lisans eğitimine başlama hazırlıkları sürdürülmektedir.

Mezuniyet Şartları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetlisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Bir öğrencinin Sosyal Hizmetlisans programından mezun olabilmesi için programda öngörülen dersleri alarak başarılı olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam Olanakları

İstihdam avantajı yüksek olan sosyal hizmet bölümünden mezun olanlar sosyal hizmet uzmanı unvanı ile sosyal çalışmacı kadrosunda başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere;

Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerde,

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimlerde,

Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde,

Üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinde,

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda,

Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerde,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı birimlerde,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda,

Belediyelerde,

Sosyal hizmetler alanında hizmet veren sivil toplum örgütlerinde,

Sosyal hizmetler alanında varolan özel sektör (kreşler, özel rehabilitasyon merkezleri, özel huzurevleri) kuruluşlarında çalışabilmektedir...

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

Dört yıllık eğitim ve öğretim sonunda öğrencilerin, bu alanda uluslararası düzeyde kabul edilen niteliklere (bilgi, beceri ve değerler açısından) sahip olması hedeflenmektedir. Mezunlarımızın, mesleki uygulamalarını insan hakları ve sosyal adalet temelinde ve sosyal hizmet etiği çerçevesinde yürütmeleri beklenmektedir.

Eğitim programının tasarımında öğrencilerin ilgi duydukları, sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmak istedikleri alanlara ilişkin detaylı bilgi ve beceri kazanmalarına olanak tanıyacak bir yapılanma tercih edilmiştir. Almakla yükümlü oldukları zorunlu derslerin yanı sıra eğitim programının ¼’ü seçmeli dersleri içermektedir. Bu düzenleme, öğrencilerin tercih ettikleri alanlara özgü bilgi ve beceri kazanmalarını kolaylaştırıcıdır. Bölümümüzde işbirliğine dayalı öğrenme teknikleri temel alınmakta ve öğrencinin eğitim-öğretim sürecine aktif katılımı desteklenmektedir.

Eğitim-öğretim planının uygulanmasında teori ve uygulama arasındaki ilişkiyi güçlendirebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler gibi farklı kurumlarda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ve diğer disiplinlerden profesyonellerin bilgi ve deneyimlerinden aktif olarak yararlanılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin güncel değişme ve gelişmeleri izlemeleri ve farklı uygulama ve disiplinler arası çalışma içeriğini görmeleri açısından önemli bir olanak sağlamaktadır.

Temel Mesleki Dersler     

AİLE KURUMU VE AİLE HUKUKU           

AİLE VE ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET         

EVDE BAKIM HİZMETLERİ 

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ          

KAMU YÖNETİMİ VE SOSYAL HİZMETLER      

RAPOR YAZMA VE SUNUM BECERİLERİ          

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ         

SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI I         

SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI II        

SOSYAL HİZMET MEVZUATI         

SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ I 

SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ II

SOSYAL HİZMET TARİHİ     

SOSYAL HİZMET UYGULAMASI-I

SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ          

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ     

SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ          

SOSYAL İSTATİSTİK  

SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA         

SOSYAL PSİKOLOJİ   

SOSYAL REFAH VE SOSYAL HİZMET     

SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET  

YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET     

YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET       

 

Uzmanlık / Alan Dersleri 

ADLİ SOSYAL HİZMET         

AİLE TERAPİLERİ      

BİTİRME ÇALIŞMASI

DOĞAL AFETLER VE SOSYAL HİZMET   

İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET   

MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET     

MEDYA VE SOSYAL HİZMET         

ORDUDA SOSYAL HİZMET 

ÖZÜRLÜLERLE SOSYAL HİZMET

SOSYAL BAKIM VE SOSYAL HİZMETLER         

SOSYAL HİZMET ETİĞİ        

SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME           

SOSYAL HİZMET UYGULAMA EĞİTİMİ-I           

SPOR VE SOSYAL HİZMET  

TERÖR VE SOSYAL HİZMET           

TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET          

UYGULAMALI ARAŞTIRMA I        

UYGULAMALI ARAŞTIRMA II       

YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET

 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre aşağıdaki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

Başarı Notu               Katsayı                100 Puan Üzerinden Değeri

AA                             4,00                       88-100

BA                              3,50                      81-87

BB                              3,00                      74-80

CB                              2,50                      67-73

CC                              2,00                      60-66

DC                              1,50                      53-59

DD                              1,00                      46-52

FD                               0,50                      39-45

FF                               0,00                       0-38

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Sosyal HizmetAnabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Şartları: Lisans mezunu olmak yeterlidir.

Sosyal HizmetAnabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Şartları: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) en az 55 puan almış olmak gereklidir. Yabancı dil sınavına girmiş olmak gereklidir.

Sosyal HizmetAnabilim Dalı Doktora Başvuru Şartları: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) en az 55 puan almış olmak gereklidir. Yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmak gereklidir.

Yayın Tarihi: 04/04/2012
Okunma Sayısı: 30066