Bölüm Hakkında

Süleyman Demirel Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kuruluş Yılı: 2001-2002

 

Vizyon

Saygın ve tercih edilebilir bir bölüm olmak, çağın değişen şartlarına uyum sağlayabilir nitelikte ve donanımda eğitim vermek.

Misyon

Alanın güncel teorik ve uygulamalı bilgilerine sahip, aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerini haiz, Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve yenilikçi bireyleri topluma kazandırmaktır. Önümüzdeki yıllarda, çağın gereklerine uygun olarak yapılacak olan yeniliklerle Uluslararası İlişkiler Bölümünün daha etkin bir konuma gelebileceği söylenebilir.

Bölüm Hakkında

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Uluslarararası İlişkiler Bölümü, 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında Yüksek Lisans düzeyinde öğretime başlamıştır. Uzunca bir dönem yalnızca yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bölüm 2011’de lisans ve Avrupa Birliği Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora programlarında da eğitim vermeye başlamıştır. Bölümümüze üç anabilim dalı bulunmaktadır: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Siyasi Tarihtir. Bölüm ilk lisans mezunlarını 2015  yılında vermiştir.

Bölümde Yer Alan Programlar

1) Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

2) Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

3) Avrupa Birliği Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

4) Avrupa Birliği Çalışmaları Tezli Doktora Programı

Bölüme Yönelik İstatistiki Bilgiler

2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren yüksek lisansa öğrenci kabul eden Uluslararası İlişkiler bölümü, 2011 yılında ise ilk lisans öğrencilerini alarak lisans düzeyinde de öğretim hayatına başlamıştır. Ayrıca 2011 yılında Uluslararası İlişkiler ana bilim dalı altında çok disiplinli bir program olarak açılan Avrupa Birliği Çalışmaları bilim dalında hem yüksek lisans hem de doktora eğitimi verilmektedir. Bölümümüzün hâlihazırda 59 yüksek lisans, 19 doktora ve 436 lisans öğrencisi bulunmaktadır.

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitim süresi 4 yıldır. Programımız, Türkiye’nin bu alanda henüz yeterli olmayan insan gücüne kavuşabilmesi için öğrenci yetiştirmek amacına yönelik olarak açılmıştır. Uluslararası İlişkiler “uluslararası sistem” içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen çok disiplinli bir bilim dalıdır. Uluslararası İlişkiler siyaset bilimi, iktisat, tarih, hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanması sebebiyle eklektik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle oldukça geniş çalışma alanına sahip olan Uluslararası İlişkiler, küreselleşme ve bu olgunun uluslararası topluma ve devlet egemenliğine etkisi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer yayılma, terörizm, organize suç, milliyetçilik, insan hakları, çevre sorunları, güvenlik ve insan kaçakçılığına kadar pek çok konuyu uluslararası düzeyde inceler.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler disiplinini, uluslararası alandaki teorik ve pratik gelişmelere paralel olarak inceleyen dinamik ve uzmanlaşmış bir program sunmaktadır. Bölümümüzde, uluslararası ilişkiler disiplini kapsamında yer alan uluslararası politika, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk ve uluslararası politik ekonomi alanlarındaki temel derslere ek olarak, sosyal bilimlerin ana dallarına yönelik dersler de verilmektedir. Ayrıca, daha özel ve güncel konu ve sorunlara yönelik gerek bölüm içinden gerekse bölüm dışından seçmeli dersler alma olanağı tanınmaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü, yerel ve uluslararası siyasal süreçlerin antropolojik, sosyolojik ve ekonomik çerçeveler içinde incelenmesi amacına yönelik bir öğretim yöntemi izlemektedir. Politika, kaynakların yönetimi ve uluslararası ekonomi, ders programları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Program, öğrencilere küresel ilişkileri siyaset, iktisat ve kültürel süreçlerin dahili evrelerini de kapsayan disiplinler arası bir bakış açısıyla anlama becerisi kazandırmayı hedeflemektedir

Küreselleşme toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal alanlarda tüm dünyada yeni ve hızlı gelişmelere yol açan bir süreç olması nedeniyle bilim dünyasını da etkilemekte ve ona yeniden şekil vermektedir. Küreselleşme ile birlikte uluslararası siyaset sistemi ve bu sistemin en önemli siyasal aktörü olan ulus devlet de yeniden biçimlenmekte; ulus devletin rolü sorgulanmaktadır. Böyle bir yeni dünya düzeninde, uluslararası ilişkiler alanı eskisine oranla daha da önem kazanmaktadır. Küreselleşen dünyamızda önemi her geçen gün artan Uluslararası İlişkiler Bölümü kamu kuruluşları ve özel sektörde geniş bir çalışma, araştırma ve uzmanlaşma alanına sahiptir. Uluslararası politik ilişkiler,  bölgesel politikalar, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk,  uluslararası iktisat, çevre sorunları ve insan hakları gibi önemi her geçen gün artan alanlarda yetiştirilen mezunlar,  ulusal ve uluslararası kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamaktadır

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre aşağıdaki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

Başarı Notu               Katsayı                100 Puan Üzerinden Değeri

AA                             4,00                       88-100

BA                              3,50                      81-87

BB                              3,00                      74-80

CB                              2,50                      67-73

CC                              2,00                      60-66

DC                              1,50                      53-59

DD                              1,00                      46-52

FD                               0,50                      39-45

FF                               0,00                       0-38

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Şartları: Lisans mezunu olmak yeterlidir.

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Şartları: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) en az 55 puan almış olmak gereklidir. Yabancı dil sınavına girmiş olmak gereklidir.

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Başvuru Şartları: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) en az 55 puan almış olmak gereklidir. Yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmak gereklidir.

Bölüm hakkında hertürlü sorunuz için resmi sosyal medya adreslerimizden iletişime geçebilirsiniz: facebook/sduuai

tıkla ve git

Yayın Tarihi: 04/04/2012
Okunma Sayısı: 29932